Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 03

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularından alıntılanmıştır.

Test 20 soruyu kapsamakta… Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Bir ölçme aracı veya yönteminin objektif olması ne demektir?

Bağımsız planlayıcılar kullanıldığında bunların aynı sonuca ulaşması
Maddelerin (soru) uygun güçlük düzeyinden seçilmesi
Uygulama koşullarının değişmemesi (standart olması)
Puanlamanın yalın ve kolay olması
Cevaplama sırasında kopya çekilmesine olanak vermemesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
Bir öğretmen yalnızca "okuduğunu anlama becerisi anlamada kullanılacak bir yazılı sınav hazırlamak istemektedir.


Aşağıdakilerden hangisi bu sınavda elde edilecek puanların güvenilirliğini ve geçerliğini artırmaz?

Objektif tipte olamayan sorular için ayrıntılı puanlama anahtarının hazırlanması
Bir öğrencinin bütün cevaplarının okunması ve sonunda öğrenci hakkındaki izlenimler de dikkate alınarak tümüne birden bir puan verilmesi
Sınav kağıtlarının birden fazla puanlayıcı tarafından puanlanarak puanlarının ortalamasının alınması
Cevapların aynı puanlayıcı tarafından, sıraları değiştirilerek ikinci kez puanlanması ve puanlar arasında fark varsa bir daha puanlama yapılması
Çabuk cevaplanabilen türden, çok sayıda soru sorulması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
"Güvenilirliği yüksek bir test sonucunun geçerliğinin düşük olması" riski, aşağıdaki durumların hangisinde en fazladır?

Test puanlarının iç tutarlılık katsayısı düşük görünmekte; ancak, test kapsamı yoklamak istenen kritik davranışları içermektedir.
Test maddelerinin ayırt ediciliği düşük, test kapsamı dar tutulmuş ve uygulama denetim altında tutulamamıştır.
Test puanlarının standart hatası büyüktür; ancak, testte çok sayıda ve çeşitli konulardan sorular vardır.
Test puanlarının kararlılığı yüksektir; ancak, test kapsamı ölçülecek davranışları örneklemede yetersiz kalmıştır.
Test puanları beklenene yakın biçimde dağılmakta, test kapsamı ölçülmek istenen davranışları örnekler görünmektedir

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
İlköğretim 8. sınıfta uygulanan bir başarı testinin sonuçları, öğrencilerin sonraki öğrenimlerinde farklı programlara yönlendirilmeleri amacıyla kullanılabilir mi?


Yukarıdaki soruyu soran bir kişi yapacağı geçerlik çalışması için öncelikle testin hangi özelliğini incelemelidir?

İçerdiği sorularla ilgili puanların birbiriyle korelasyonu
Aynı sınıf düzeyindeki ders notlarıyla korelasyonu
Testin yazım, çizim ve düzenleme kurallarına uygunluğunu
Ortaöğretim düzeyindeki başarıyı yordama gücünü
İlköğretim konularını kapsama derecesini

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Son yıllarda, klasik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, araştırma yapma becerileri, problem çözme becerileri, sosyal beceriler, duyuşsal alana yönelik gelişmeler, yaratıcılık gibi özellikler de her ders ve konu alanının içerisinde ele alınmakta; öğrencilerin öğrenme sürecinde gösterdikleri performans ve ortaya koydukları ürün, öğrenci ve öğretmen tarafından birlikte değerlendirilmektedir.


Bu yaklaşımın amacı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

Üst düzey becerilerin ölçülmesine önem verme
Kişilerde toplumsal becerilerin gelişmesini destekleme
Öğretim etkinliklerini daha çok öğretmen merkezli hale getirme
Öğretmenleri çeşitli yöntemlerden yararlanmaya yöneltme
Günlük hayattaki problemlerle başa çıkma becerilerini geliştirme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
"Ürün örneklerine ve bireysel gelişme bakarak değerlendirme" yaklaşımının öğretmene sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

Sınıflar arasındaki öğrenci başarısını karşılaştırması için veri sağlaması
Öğrencilerin herhangi bir zamanda neyi ne kadar öğrendiğinin kolayca görülebilmesini sağlaması
Öğrenci başarısını diğer öğrencilerin başarılarıyla karşılaştırma kolaylığı sağlaması
Kullanılan öğrenim materyal ve tekniklerinin etkililik derecesine ışık tutması
Öğrencinin gelişimindeki aşamaları bir bütün olarak izlemeye olanak tanıması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Ölçme sonucunun hangi özelliği, ağırlıklı ortalama hesaplanırken bu ölçme sonucuna daha büyük ağırlık verilmesi için bir gerekçe olamaz?

Kullanışlığı yüksek bir testten elde edilmiş olması
Standart hataların küçük olması
Kapsamının daha geniş olması
Daha önemli hedeflerle ilgili olması
Geçerliğinin yüksek olması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
Aşağıdakilerden hangisi okuldaki rehberlik hizmetlerinin en üst düzeydeki sorumlusudur?

Koordinatör danışman
Okul müdürü
Psikolojik danışman
Milli Eğitim Müdürü
Sınıf Öğretmeni

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
Branş öğretmenlerinden beklenen en önemli rehberlik görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilerin duygusal sorunlarını saptama
Öğrencileri yeteneklerine uygun alanlara yöneltme
Öğrencilere değişik meslekleri tanıtma
Öğrencilerin sosyal becerilerini geliştirici faaliyetler düzenleme
Öğrencilerin, kendi derslerine karşı ilgilerini artırmaya çalışma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
İlköğretim 8.sınıftaki bir öğrenciye eğitsel ve mesleki yönlendirme yapan bir psikolojik danışman, öncelikle aşağıdaki bireysel özelliklerden hangisi üzerinde durmalıdır?

Yetenekler
Değerler
Tutumlar
Tercihler
İnançlar

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Etkili ders çalışma yollarını öğretmek ve zamanın verimli kullanılmasını sağlamak, aşağıdaki rehberlik çeşitlerinden hangisinin görev alanına girer?

Kişisel rehberlik
Mesleki rehberlik
Uyum sağlayıcı rehberlik
Düzeltici rehberlik
Eğitsel rehberlik

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Bir okulda, aşağıdaki hizmetlerden hangisini yerine getirecek kişinin, rehberlik ve psikolojik danışma alanında uzman olması şart değildir?

Öğrencileri mesleğe yönlendirme
Öğrencilerin duygusal sorunlarını çözme
Öğrencilere, hedef alınan davranışlar öğretme
Anne-babaları, çocuk yetiştirme konusunda bilgilendirme
Öğrencilere, karar verme stratejilerinde yardım sağlama

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
Okula yeni başlayan öğrencilere ilk önce sağlanacak rehberlik hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?

Okulda başarılı olma yollarını anlatma
Yetenek ve ilgilerini belirleme
Arkadaş edinmelerine yardımcı olma
Okulu ve okulun kurallarını tanımalarını dağlama
Rehberlik ihtiyaçlarını belirleme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Mevlana'nın "gel, kim olursan yine gel" deyişi aşağıdaki psikolojik danışma ve rehberlik kavramlarından hangisini yansıtmaktadır?

Koşulsuz kabul
İç görü
Empati kurma
Değerlilik
Bağdaşım

Doğru!

Yanlış!

Soru: 15
"Kendini tanıma" kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

Kendisini başkalarının gözüyle görebilme
Kendine tam olarak güvenebilme
Kendi gizilgüç ve deneyimlerini doğru değerlendirebilme
Başkalarının yönelttiği eleştirilere açık olma
Kendine karşı yargılayıcı olabilme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 16
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, "insanı yalnızca, dış belirtilere bakarak anlamak olanaksızdır, bireyin iç dünyasına da nüfuz etmek gerekir" görüşünü savunur.

Sosyal öğrenme yaklaşımı
Fenomonolojik yaklaşım
Akılcı-duygusal yaklaşım
Bilişsel yaklaşım
Davranışça yaklaşım

Doğru!

Yanlış!

Soru: 17
Öğretmen-öğrenci ilişkisinin sağlıklı olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

Öğretmenin olaylara öğrencinin gözüyle bakabilmesi
Öğretmenin, başarılı olsun olmasın tüm öğrencilere eşit ölçüde değer vermesi
Öğretmenin, öğretme-öğrenme etkinliklerinde öğrencilerin gereksinimlerini temel alması
Öğretmenin öğrenim düzeyinin velilerinkiyle denk olması
Öğretmenin içten ve dürüst olması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 18
Birisiyle konuşurken "sıskalaşmışsın" yerine "incelmişsin", "Şişkosun" yerine "toplu görünüyorsun" demek hangi tür iletişim diline örnektir?

Sen dili
Biz dili
Ben dili
Öz saygı zedeleyici dil
Öz saygı geliştirici dil

Doğru!

Yanlış!

Soru: 19
Üniversite öğrencilerinin akademik başarılarını artırmak isteyen bir danışman için aşağıdakilerden hangisi en son dikkate alınacak bir özelliktir?

Ders çalışma koşulları
Alana duyulan ilgi
Duygusal sorunlar
Aile soruları
Hobiler

Doğru!

Yanlış!

Soru: 20
Program değerlendirme çalışmalarının teme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilerin başarı düzeylerini belirleme
Öğretmenleri hizmet içinde yetiştirme
Okulun eksikliklerini saptama
Programların geliştirilmesine olanak sağlama
Okul ve çevre işbirliğini geliştirme

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 03

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

NoName

Eğitimci olup, internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

İlgili içerikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu