KPSS

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 01

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavından seçme sorulardır. Test 20 soruyu kapsamakta…

Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Öğretmen tarafından hazırlanan öğretim planları eğitim sürecinin teme dokusunu oluşturur... Bir öğretim planı dört temel boyutu içermelidir.


Aşağıdakilerden hangisi bu boyutlardan biri değildir?

Eğitim durumları
Konu alanı öğeleri
Öğretilecek davranışlar
Değerlendirme işlemleri
Öğretmen nitelikleri

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
Ders planı hazırlamanın temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Öğretme-öğrenme süreçlerini etkili ve verimli kullanma
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyine uygun hareket etme
Uygun bilgi kaynaklarından yararlanma
Bireysel özelliklerden yararlanma
Ders-zaman çizelgesine uygun hareket etme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
Öğrencinin derse karşı ilgisi, tutumu, dersi öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşü öğrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler.


Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir?

Bilişsel giriş özelliklerinin gücü
Duygusal giriş özelliklerinin gücü
Öğretim yönteminin amaca uygunluğu
Öğretim araçlarının gereçlerinin yeterliliği
Öğretim hizmetinin etkililiği

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
Öğretim etkinliklerini gerçekleştirmek üzere hazırlanan planlar işlevsel ve esnek olmalıdır.


Bu tür özellikler dikkate alınarak hazırlanan planların sağladığı en önemli yarar aşağıdakilerden hangisidir?

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini karşılama
Öğretmenin beklentilerini karşılama
Öğretim etkinliklerine süreklilik sağlama
Öğretmenlere, bireysel çalışmaları için zaman kalmasını sağlama
Öğrencileri bireysel çalışmaya yöneltme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Derse karşı tutum, erse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde, öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır?

Özgüven, derse ilgi, derse karşı tutum
Derse karşı tutum, derse ilgi özgüven
Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi
Derse ilgi, özgüven, derse karşı tutum
Derse ilgi, derse karşı tutum, özgüven

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
Denizcilerin, pilotların, heykel traşların ve mimarların ihtiyacı olan üç boyutlu düşünme yetisini içerir. Harita ve şemaları okuma ve yorumlamaya, gelişmiş figürler çizmeye olanak sağlar.


Çoklu zeka kuramına göre, yukarıda anlatılan özellikler hangi zeka boyutunu tanımlamaktadır?

Doğa zekası
Uzamsal zeka
Sosyal zeka
Mantıksal-matematiksel zeka
Sözel zeka

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir.


Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek, ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli ölçüde azaltabilir?

Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya
Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye
Her öğrenci için ayrı program uygulamaya
Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye
Öğrencileri hazır bulunuşluk düzeylerine uygun etkinliklere sokmaya

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
Aşağıdakilerden hangisinin, öğretmenlik ehliyetine katkısı en azdır?

Meslektaşlarla ilişkiler
Öğrencilerle iletişim
Okul aile işbirliğine katkı
Özel yaşamdaki tercihler
Okul ve sınıftaki davranışlar

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
Öğretmen, öğretim etkinliklerini planlarken öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?

Öğrencilerin yakın çevresinin beklentileri
Okul yönetiminin istekleri
Öğretim programının amaçları
Öğretim araç gereçleri
Öğrencilerin ilgileri

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
Öğretmenin öğretme-öğrenme sürecinde doğru ve etkili karar verebilmesi için öncelikle aşağıdakilerden hangisini dikkate alması gerekir?

Velileri
Öğrencileri
Planları
Programı
Kapsamı

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Öğretmenin öğrencilerle etkili bir iletişim kurmasında, mesajın aşağıdaki özelliklerden hangisini dikkate alması gerekir?

Göz temasıyla desteklenmesi
Dolaylı olarak iletilmesi
Sözel olarak iletilmesi
Açık, net ve anlaşılır olması
Beden diliyle iletilmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Dikkatsizlik, saldırganlık ve yalan söyleme gibi istenmeyen davranışların yaygın olduğu bir sınıfta öğretmenin yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

Sorunun üzerinde durmaktan kaçınmak
Sorunlu öğrencileri uyarmak
Uygun olamayan davranışları yasaklamak
Okul yönetiminden duruma el koymasını istemek
Sorunun kaynağını doğru olarak belirlemeye çalışmak

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
Öğretmen, okulda mevcut bulunan öğretim araçlarını seçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almak zorunda değildir?

Öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerini
Sınıfın fiziki özelliklerini ve yapısını
Öğretim aracının temel özelliklerini
Okulun bulunduğu çevrenin sosyoekonomik düzeyini
Öğrencilere kazandırılması gereken davranışları

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Aşağıdakilerden hangisi, öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye "dönüt (geribildirim)" verilmesine örnektir?

Öğrenciye, beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma
Öğrenciye, gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme
Öğrenciyi, beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma
Öğrencilerin, kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme
Öğrenciye, hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini haber verme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 15
Öğrencilere proje ve ev ödevi verilmesinin teme amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Konuların tekrar edilmesini sağlama
Konuların günlük yaşamla ilişkilendirilmesini sağlama
Öğrencilere bağımsız çalışma yeterliği kazandırma
Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyini yükseltme
Öğrencilere boş zamanlarını değerlendirme alışkanlığı kazandırma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 16
Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisinin öğrenmeler üzerinde en çok etkili olması beklenir?

Uygun pekiştirme işlemlerinden yararlanma
Konuyla ilgili araç gereçler kullanma
Öğrencileri kontrol altında tutma
Konuyu ayrıntılı bir biçimde ele alma
Konuyu farklı örneklerle sunma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 17
Aşağıdakilerden hangisi, öğrencilerin öğrenme sürecine katılmalarını sağlamada etkili bir yol değildir?

Ders süresince öğrencilere çalışmalarında serbestlik sağlama
Katılım gösteren öğrencilerin bu davranışlarını pekiştirme
Dersin işlenişinde bireysel çalışma ve grup çalışmalarından yararlanmak
Katılım göstermeyen öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek
Öğrencilerin çalışmalarını uygun sorularla yönlendirmek

Doğru!

Yanlış!

Soru: 18
Aşağıdakilerden hangisi, eğitimde "yapısalcı" öğrenme kuramına göre uygun öğretmen davranışları arasında yer almaz?

Öğrencilere, üzerinde düşünecekleri somut yaşantılar kazandırma
Öğrencilere, onları buluşa yönlendirecek sorular sorma
Öğrencilere, etkinlikler sonunda ne öğreneceklerini baştan söyleme
Öğrencileri, kazandıkları somut yaşantılar üzerinde düşündürme
Öğrencileri, öğrendiklerini birleştirip bütünleştirmeye yöneltme

Doğru!

Yanlış!

Soru: 19
Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir yöntemde; öğretmen adaylarının sınıfta sunduğu dersler videoya kaydedilir. Bu kayıtlar kendileriyle birlikte gözden geçirilir ve bu yola istenilen türden davranışların geliştirilmesine olanak sağlanır.


Bu yöntemin adı nedir?

Mikro öğretim
İşbirliğine dayalı öğretim
Birebir öğretim
Ekiple öğretim
Rol yapma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 20
Öğretme-öğrenme sürecinde önce öğrencilere belli yaşantılar kazandırmakta, sonra da öğrencilerden bu yaşantıları üzerinde düşünülerek verilen duruma bir açıklama getirmeleri, soruna çözüm önermeleri, genellemelere varmaları vb. istenmektedir.


Bu yaklaşım nedir?

Tam öğrenme
Buluş yoluyla öğrenme
Öğretimde proje yöntemi
Bireyselleştirilmiş öğretim
Sunuş yoluyla öğretim

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 01

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu