KPSS

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – 02

2012 Yılı KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı sorularından alıntılanmıştır. Test 20 soruyu kapsamakta…

Başarılar…

SORULAR

Soru: 1
Aşağıdakilerden hangisi "çoklu zeka kuramında" tanımlanan öze dönük zekayı geliştirmeyi amaçlayan etkinliklerden bir değildir?

Bireysel çalışma
Bireysel farkları değerlendirme
Bireysel okuma
Bireysel sorumluluk alma
Bireysel hedefler oluşturma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 2
İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen, tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır.


Bu durumun, öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir?

Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi
Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri
Öğrenciler arasında etkileşimin azalması
Grupta çalışma katılım ve ilginin azalması
Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 3
Her öğrenci, bilişsel, duyuşsal ve devimsel özellikleri birbirinden farklıdır.


Bu durumu dikkate alan bir öğretmen, okulda öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir?

Ders işlerken, sınıfta ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı
Çeşitli öğretim, strateji, yöntem ve tekniklerden yararlanmalı
Her öğrenci için ayrı bir öğretim etkinliği hazırlamalı
Öğrencilere, yardımlaşma sorumluluğunu vermeli
Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı

Doğru!

Yanlış!

Soru: 4
Öğretim yöntemlerinden birisi olan, "gösterip yaptırma yaklaşımı" aşağıdakilerden hangisi için uygundur?

Olgu ve olayları açıklama
Kavram geliştirme
Bağımsız çalışma alışkanlığı kazandırma
İşbirliği ve paylaşımı artırma
Devimsel beceri kazandırma

Doğru!

Yanlış!

Soru: 5
Aşağıdakilerden hangisi, öğretim tekniği olarak da kullanılan "beyin fırtınası"nın başarıya ulaşmasını engeller?

Düşüncelerde niteliğe de önem verilmesi
Özendirici bir ortam oluşturularak katılımcıların serbest konuşabilmelerini sağlanması
Düşüncelerin ifadesi sırasında eleştirilerin önlenmesi, değerlendirmenin sonraya bırakılması
Düşüncelerin ifadesinde bireylerin yönlendirilmesi, görüşlerin düzenlenmesi
Düşüncelerin üretilmesi ve geliştirilmesine önem verilmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 6
Tam öğrenme uygulamalarında, öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir.


Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz?

Ek süre içinde, öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim
Programlı öğretim olanaklarından yararlanılarak yapılan öğretim
Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama
Gruplar içinde eksikliklerin gözden geçirilmesi yoluyla birbirinden öğrenme
Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim

Doğru!

Yanlış!

Soru: 7
Aşağıdakilerden hangisi sınıf kurallarının belirlenmesinde öğretmenin dikkate alması gereken noktalardan biridir?

Kuralların öğrencilerin de katılımıyla belirlenmesi
Kuralların okul yönetimine ve öğretmenlere bırakılması
Kurallara uymayanlara verilecek cezaların bildirilmesi
Kuralların öğrenciler tarafından özgürce belirlenmesi
Kuralların kesin ve değişmez bir biçimde olması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 8
Sınıf içinde güdülenmenin yetersiz olduğu durumlarda öğrenme güçlükleri kolay kolay aşılamamakta; bu gibi güçlüklerin yıkıcı etkileri artmaktadır.


Bu tür durumlarda ne yapılabileceğine ilişkin önerileri geliştirirken aşağıdaki alanların en çok hangisindeki bilgi birikiminden yararlanılabilir?

Gelişim psikolojisi
Öğrenme psikolojisi
Okul Yönetimi
Eğitim Tarihi
Eğitim Sosyolojisi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 9
Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda, önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir.


Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır?

Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması
Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması
Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması
Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi
Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması

Doğru!

Yanlış!

Soru: 10
Hedeflerle içerik arasındaki ilişkilerin belirlenmesini sağlayan belirtke tablosunun en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?

Eğitim etkinliklerine ipuçları vermesi
Öğretim planlarına teme oluşturması
Dersin özel hedeflerinin önem derecesine işaret etmesi
Dersin ünitelerinin sırasını belirtmesi
Dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 11
Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemdir?
Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 12
Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?

Akademik başarısı
Sahip olduğu kitap sayısı
Devam ettiği ders sayısı
Arkadaş sayısı
Boyunun uzunluğu

Doğru!

Yanlış!

Soru: 13
Aşağıdaki ölçme sonuçlarından hangisi "oranlı ölçekle" elde edilmiş olabilecek ölçülere bir örnektir?

Anne babanın eğitim düzeyleri
Okulun üniversiteye giriş sınavına göre sıraları
Akademik başarı ve okula yönelik tutum arasındaki ilişki
Öğrencilerin boyları
Sınıfların genel başarı düzeyleri

Doğru!

Yanlış!

Soru: 14
Aşağıdakilerden hangisi, birden fazla öğrenme sonucuna dayalı bir değer elendirmede verilecek kararın doğruluğunu artırıcı önlemlerden biri değildir?

Niteliksel gözlem sonuçlarına daha büyük bir ağırlık verilmesi
Ağırlıklandırmada, araçların güvenilirliğinin dikkate alınması
Ağırlıklandırmada, araçların geçerliliğinin dikkate alınması
Karar vermede kullanılacak ölçütün eldeki ölçme sonuçları cinsinden ifade edilmesi
Amaca uygun nitelikli bir ölçütten yararlanılması

Doğru!

Yanlış!

Soru:15
Aşağıdakilerden hangisi seçme amacına yönelik bir testin kullanılmasını gerektirir?

Öğrencilerin bir konudaki güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılması
Sıklıkla karşılaşılan yanlış öğrenmelerin belirlenmesi
İngilizcesi en ileri düzeyde olan üç kişinin belirlenmesi
Bir ünite işlendikten sonra hedeflere ulaşılma derecesinin belirlenmesi
Bir programda hedeflerin ne kadarına ulaşıldığının belirlenmesi

Doğru!

Yanlış!

Soru: 16
Bir matematik öğretmeni, "bölme işlemine" başlamadan önce öğrencilerinin bu konuyu temel oluşturacak bilgilerinin olup olmadığını belirlemek istemektedir.


Bu öğretmenin, öğrencileriyle ilgili aşağıdaki ölçmelerden öncelikle hangisini yapması gerekmektedir?

Öğrencilerin konuya karşı ilgi duyup duymadıklarını ortaya koyma
Öğrencilerin konunun öğrenilmesiyle ilgili önkoşulları öğrenip öğrenmediklerini belirleme
Öğrencilerin dersteki genel başarı düzeylerini ortaya koyma
Matematikteki hedeflerin gerçekleşme düzeyini saptama
Aile ve okul arasında işbirliği olup olmadığını saptama

Doğru!

Yanlış!

Soru: 17
Bir öğretmen, değerlendirmede şu amaçlara hizmet etmeyi düşünmektedir.
I.Öğrencilerin birbirine göre başarı düzeylerini belirleyerek ileri ve geri öğrenciler için ek önlemler alma
II.Ders süresince öğrencilerin öğrenme eksikliklerini belirleyerek bunları, tamamlayıcı etkinliklerle giderme
III.Dönem sonunda öğrencilerin bu dersten alacakları notu belirlerken sınıf ortalamasını dikkate alma


Bu öğretmen, I, II, III numaralı amaçları için hangi tipte birer değerlendirme yapmalıdır?
I. Amaç II.Amaç III.Amaç

Bağıl Mutlak Bağı
Mutlak Mutlak Bağıl
Bağıl Bağıl Mutlak
Mutlak Bağıl Bağıl
Bağıl Mutlak Mutlak

Doğru!

Yanlış!

Soru: 18
Türkçe dersinde, anlatım üzerinde durulurken bir öğrencinin özgün bir öykü yazması, aşağıdaki davranış düzeylerinin hangisine örnek olabilecek bir düzeye eriştiğini gösterir?

Kavrama
Hatırlama
Değerlendirme
Analiz
Sentez

Doğru!

Yanlış!

Soru: 19
Aşağıdakilerden hangisi; eğitimin hedefleriyle ilgili sınıflamada duyuşsal alan içinde yer alır?

Bir müzik aleti çalma
Toplama işlemi becerisi
Bilgisayarda "kelime işlem" programını kullanma
Topluluk karşısında konuşma
Fen bilgisine yönelik tutum

Doğru!

Yanlış!

Soru: 20
Bir testten alınan puanlarla ilgili olarak yalnızca standart sapmanın küçük olduğunu, diğer bir değişle bağıl değişkenliğin az olduğunu bilen bir kişi aşağıdakilerden hangisini söyleyebilir?

Test puanları ranjının büyük olduğunu
Test için verilen cevaplama süresinin yeterli olduğunu
Test puanlarının "normal dağılıma" benzer bir dağılım gösterdiğini
Öğrencilerin testte başarılı olduklarını
Öğrencilerin Testte ölçülen özellik bakımından birbirine benzer olduğunu

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı 02

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

YoRuMSuZ

Asıl mesleği eğitim olup internet ortamında hobi amaçlı yayınladığı sitelerle kullanıcılara doğru bilgileri ulaştırmayı hedeflemektedir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu