Uzman Öğretmenlik “Ölçme ve Değerlendirme” Deneme Sınavı

Uzman öğretmenlin ve başöğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerimiz için 28 sorudan oluşan “Ölçme ve Değerlendirme” deneme sınavıdır.

Güncelleme: 26 Temmuz

Gerçek sınavda “Ölçme ve Değerlendirme” alanından 8 (sekiz) adet soru sorulacağı öngörülmektedir.

Bu sınavda her çözümde soru ve cevapların yeri değişecektir. Tüm soruları hatasız şekilde cevaplandırana kadar tekrarlanması yararlı olacaktır.

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Ölçme ve Değerlendirme Deneme Sınavı – 28 SORU

Aşağıdakilerden hangisi "ölçme" işlemine örnek olamaz?
Öğrencileri kısadan uzuna doğru dizerek onların boy sıralarını belirleme
Öğrencilerin projelerini 1 ile 10 arasında derecelendirme
Hangi puanı alanların derste başarılı sayılacağını gösteren bir sınır belirleme
Öğrencilerin yazılarındaki yazım yanlışlarını sayma
Bir sınavda, verilen cevaplara bakarak öğrencilerin kaç puan alacaklarını belirleme

Doğru!

Yanlış!

‘‘En az bir hedefi gerçekleştirmek üzere uygun ve değişik ögelerden oluşan dirik bir örüntüdür."

Yukarıda hangi kavramın tanımı yapılmıştır?
Sistem
Girdi
Süreç
Ürün
Çıktı

Doğru!

Yanlış!

Öğrencinin belirli bir özelliğini gözleyerek o özelliğe sayı, sembol ya da sıfat/kategori adı verme işlemine ne ad verilir?
Ölçüt
Gözlemleme
Ölçme
Değerlendirme
Raporlaştırma

Doğru!

Yanlış!

‘‘Ölçülen özellik hakkında karar alabilmek yargıya varabilmek, değerlendirme yapabilmek için dayanak alınan referans noktası ya da referans aralığıdır"

Yukarıda tanımı yer alan kavram hangisidir?
Ölçme
Ölçüt
Amaç
Fark
Süreç

Doğru!

Yanlış!

"Gerçekleştirilen iki ölçme işlemi sonunda elde edilen değerlerin birbirlerinin katı olduğu ve kesinlik taşıyan veriler oldukları görülmüştür."

Gerçekleştirilen ölçme işleminde ölçülen nitelik aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Hava sıcaklıkları
Öğrenci başarıları
Öğrenci sayıları
Zeka düzeyleri
Sınav puanları

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?
Bir sınavda başarılı sayılabilmek için gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi
Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
Yazılı yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir notla belirtilmesi
Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi

Doğru!

Yanlış!

Özel eğitim alanında eğitsel değerlendirme bağlamında tek yetkili hangisidir?
Özel eğitim öğretmeni
Özel eğitim kurumları
Rehberlik ve araştırma merkezleri
Rehber öğretmenler
Özel eğitim müdürlükleri

Doğru!

Yanlış!

Hangisi Dünya Ekonomik Forumu'na göre 2025 yılında çalışanların sahip olması gereken 10 temel beceriden biri değildir?
Teknoloji kullanımı
Yaratıcılık, orijinallik
Kurum kültürüne bağlılık
Liderlik ve sosyal etki
Eleştirel düşünme ve analiz

Doğru!

Yanlış!

Bir matematik öğretmeninin gerçekleştirdiği seviye belirleme sınavında, öğrencilerden 0 (sıfır) puan alanların olduğu görülmüştür. Bu açıklamadaki bilgiler doğrultusunda öğretmenin kullandığı, ölçme ve ölçek türü aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.
Doğrudan ölçme - Sınıflama ölçeği
Dolaylı ölçme - Sıralama ölçeği
Doğrudan ölçme - Değerlendirme ölçeği
Dolaylı ölçme - Eşit aralıklı ölçek
Doğrudan ölçme - Oranlı ölçek

Doğru!

Yanlış!

Bir ölçüm yapılmış sonuç 30 çıkmıştır. Bu çıkan sonuç 60'ın tam, gerçek yarısı ise bu hangi tür ölçek ile ölçülmüştür?
Sınıflamalı ölçek
Oranlı ölçek
Eşit aralıklı ölçek
Sıralamalı ölçek
Sabit ölçek

Doğru!

Yanlış!

Okul/kurum geneli ölçme ve değerlendirme ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Öğretim sürecinin başında yapılır
Amaç not vermek değildir
Hazırbulunuşluk testi’’ adı verilir
Zaman, para ve emek tasarrufu sağlar
Öğrenciyi tanıma ve uygun programa yerleştirme amaçlanır

Doğru!

Yanlış!

Ölçme işleminin yapıldığı grubun özelliklerinden bağımsız olarak belirlenen ölçüt hangisidir?
Mutlak ölçüt
Bağıl ölçüt
Norm referanslı ölçüt
Ardışık ölçüt
Serbest ölçüt

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdakilerden hangi bağıl değerlendirme yapılması zorunlu olan sınavlardan biri değildir?
Yabancı Dil Muafiyet Sınavı
Liselere Giriş Sınavı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
Kamu Personeli Seçme Sınavı
Tıpta Uzmanlık Sınavı

Doğru!

Yanlış!

Bir öğrencinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi üzerinde yapılacak ölçme işlemi dolaylı ölçmeye örnektir?
Boyunun uzunluğu
Akademik başarısı
Kardeş sayısı
Sahip olduğu cd sayısı
Arkadaş sayısı

Doğru!

Yanlış!

Öğretmen, eğitim bilimleri dersinde öğrencilere sınıfta sözlü yoklama yapmıştır. Yaptığı sözlü yoklamada öğrencilere öğretmenin +, - vermesi ne tür bir işlemdir?
Yargı
Karar
Değerlendirme
Ölçme
Ölçüt

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi bir ölçme işlemidir?
Bir yazılı yoklamadaki cevaplar için puanlama anahtarının hazırlanması
Sözlü yoklamada bir öğrencinin verdiği cevapların doğruluk derecesinin bir puanla belirtilmesi
Sınıfın bir sınavdaki başarı ortalamasının bulunması
Öğrencinin bir dersten başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilmesi
Bir sınavda başarılı sayılabilmek için, gerekli olan en küçük puanın belirlenmesi

Doğru!

Yanlış!

Girdilerin hedefler doğrultusunda bir araya getirildiği, dersin hedeflerinin öğrenciye kazandırıldığı eğitim durumlarını kapsayan kavram hangisidir?
Girdi
Amaç
Süreç
Çıktı
Sistem

Doğru!

Yanlış!

Atatürk’ün ortaya koyduğu hangi kavram eğitimin de uzak hedefi olmuştur?
Milli hakimiyeti sağlamak
Ulusal bağımsızlığı oluşturmak
Laiklik devlet yönetimi
Muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak
Tevhid i tedrisatı sağlamak

Doğru!

Yanlış!

Ölçme işleminin yapılması için:

I. Nesne, olay, özellik olması
II. Gözlem yapılması
III. Sayı ve sembol kullanılması
IV. Karar ve yargıya ulaşılması

Yukarıdaki ifadelerden hangisinin bir arada olması gerekir?
I - II
II - III - IV
I - II - III
I - III - IV
II - IV

Doğru!

Yanlış!

Bloom bir ünitedeki öğrenme eksikleri belli bir düzeyin üzerindeyse o öğrenme açığının devam etmesini hangisine benzetmiştir?
Kasırga
Rüzgâr gülü
Gökkuşağı
Kar topu
Yel değirmeni

Doğru!

Yanlış!

Ölçmeye temel olan durum hangisidir?
Amaç
Süreç
Fark
Sonuç
Değerlendirme

Doğru!

Yanlış!

Hız yol/zaman yoğunluk kütle/hacim) gibi matematiksel bir bağıntı (dört işlem) yardımıyla belirlenen ölçme türü hangisidir?
Doğrudan Ölçme
Temel Ölçme
Dolaylı Ölçme
Göstergeyle Ölçme
Türetilmiş ölçme

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdaki öğrenci özelliklerinden hangisi doğrudan ölçülebilir?
Zeka puanı
Boy uzunluğu
Derse karşı tutum
Yetenek
Ders başarısı

Doğru!

Yanlış!

Hangisi ölçme ve değerlendirme arasında köprü görevi görmektedir?
Amaç
Sınav
Test
Ölçüt
Rapor

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdakilerden hangisi doğru dan ölçmeye örnek olamaz?
Sınıftaki öğrenci sayısı
Öğrencilerin dört işlem becerisi
Öğrencilerin boyları
Parktaki ağaç sayısı
Öğrencilerin kiloları

Doğru!

Yanlış!

Aşağıdaki örneklerin hangisinde sözü edilen ölçme işleminde bağıl (keyfi, itibari) sıfır söz konusu değildir?
Ankara ili Çankaya ilçesinin deniz seviyesinden yüksekliği 870 metredir.
Öğrencilerin felsefe dersine karşı tutum puanları ortalaması 201’dir.
Tarih sorularından en az dört tanesine doğru cevap veremeyenler sıfır puan almıştır.
Bugün hava sıcaklığı 15 C'dir.
Bu kitabın ilk 4 sayfasında kitabın kapsamı tanıtılmaktadır.

Doğru!

Yanlış!

Eğitimde ölçme ve değerlendirme mutlaka yapılmalıdır. Çünkü bireysel farklılıkların düzeyini açıklamak öğretmenler ve öğrenciler için gereklidir.

Bu açıklamalar doğrultusunda genel olarak eğitimde ölçme ve değerlendirme aşağıda verilen amaçlardan hangisi için yapılmaz?
Eğitim-öğretim programını geliştirmek.
Programdaki problemlerin belirlenmesi ve çözümlerin araştırılması.
Programın etkinliğini ve ortamını kontrol etmek.
Öğrenciyi tanımak, bilinçlendirmek ve değerlendirmek.
Değerlendirme sistemine karar vermek.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Öğretmenlik “Ölçme ve Değerlendirme” Deneme Sınavı

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu