Uzman Öğretmenlik “Öğrenme ve Öğretme Süreçleri” Deneme Sınavı

Uzman öğretmenlin ve başöğretmenlik sınavına hazırlanan öğretmenlerimiz için 33 sorudan oluşan “Öğrenme ve Öğretme Süreçleri” deneme sınavıdır.

Bu sınavda her çözümde cevapların yeri değişecektir. Tüm soruları hatasız şekilde cevaplayana kadar tekrarlanması yararlı olacaktır.

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri“nden Uzman öğretmenlik sınavında 15, Başöğretmenlik sınavında 12 adet soru sorulacak. Bu nedenle bu konuyla ilgili mini deneme sınavları 15 sorudan oluşacaktır.

Zeki Haber

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri Deneme Sınavı – 33 SORU

1) “Öğrencilerin hazırbulunuşluk, öğrenme hızları, ilgileri, bilişsel yetenekleri ve öğrenme stillerindeki bireysel farklılaşmanın öğretim ortamında meydana getireceği olumsuzluğu gidermek amacıyla kullanılmaktadır.”

Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
İstasyonlar
Merkezler
Katlı Öğretim
Giriş Noktaları
Karmaşık Öğretim

Doğru!

Yanlış!

2) “Bu seviyede, öğrenciden sadece öğretilen bilgilerin hatırlanması istenir. Bilimsel bilgiler, hipotezler, teoriler, kavramlar gibi olguların sadece anlatıldıkları şekliyle hiçbir yorum getirmeden hatırlanması bu seviyenin kapsamına girer. Bu basamakla ilgili sorular, ne, nerede, ne zaman, kim ve tanımlayın gibi soru kelimeleri ile kurulur.” Yukarıda sözü edilen düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir?
Hatırlama
Kavrama
Değerlendirme
Uygulama
Sentez

Doğru!

Yanlış!

3) İlgili literatüre göre etkili bir farklılaştırmanın en az kaç temel ilkesi vardır?
8
7
6
5
4

Doğru!

Yanlış!

4) “Öğrencilerin eş zamanlı olarak çeşitli öğrenme aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri merkezlerdir. Öğrenciler farklı hazırbulunuşluk düzeylerine göre farklı öğrenme görevi ve aktivitesine yönlendirilir. Böylece bir konuda kazanmış oldukları üzerinde durmayarak kendi açılarından boşa vakit geçirmemiş olur.”

Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
İstasyonlar
Merkezler
Karmaşık Öğretim
Öğrenme Ajandaları
Giriş Noktaları

Doğru!

Yanlış!

5) ”Birçok özellik açısından birbirinden farklı öğrencilerin grupları için geliştirilmiştir. Her türlü zekâ, malzeme, stil, içerik vb. özelliklerden faydalanan küçük grup uygulamasıdır. Bu uygulama ile öğrenciler birbirlerinin olumlu yönlerinin farkına varmış olur. Yani her öğrencinin farklı bir yönden çalışmaya katkı yapması sağlanır.”

Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
İstasyonlar
Merkezler
Öğrenme Ajandaları
Karmaşık Öğretim
Giriş Noktaları

Doğru!

Yanlış!

6) Bloom'un taksonomisinde altı tane üst düzey düşünme becerisi vardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?
Hatırlama
Kavrama
Değerlendirme
Uygulama
Araştırma

Doğru!

Yanlış!

7) “Proje yönteminin bireysel uygulanan şekli olarak tanımlanabilir. Bu strateji derse destek amacıyla kullanılabilir. Projenin içeriğinde olduğu gibi araştırmasının planlanması ve yürütülmesi ile sunumun nasıl yapılacağı konusunda da karar öğrencilerin kendisine aittir. Öğrenci proje konusunu mevcut üniteden olmak kaydıyla kendisi seçer. Proje süresi 3-6 hafta olarak belirlenir.”

Yukarıda anlatılan farklılaştırılmış öğretimde kullanılan yöntem ya da teknik aşağıdakilerden hangisidir?
İstasyonlar
Yörünge Çalışmaları
Öğrenme Ajandaları
Karmaşık Öğretim
Giriş Noktaları

Doğru!

Yanlış!

8) “Her öğrencinin düşünme ve öğrenme konusunda güçlü tarafları bulunmaktadır. Öğrenciler, bu güçlü taraflarını kullanırken daha kolay öğrenir ve üretirler.” görüşüne sahip, çoklu zeka kuramının sahibi kimdir?
Piaget
Gardner
Vygotsky
Bloom
Tomlinson

Doğru!

Yanlış!

9) Aşağıdakilerden hangisi farklılaştırmanın temel öğelerinden biri değildir?
İçerik
Süreç
Ürün
Etkinlik
Öğrenme Ortamı

Doğru!

Yanlış!

10) Farklılaştırılmış öğretimin teorik çerçevesini oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Piaget
Gardner
Vygotsky
Bloom
Tomlinson

Doğru!

Yanlış!

11) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinden hangisi ilk sırada yer alır?
Sentez
Kavrama
Değerlendirme
Uygulama
Hatırlama

Doğru!

Yanlış!

12) Farklılaştırılmış öğretimi; hazırbulunuşluk düzeyleri, ilgi alanları ve öğrenme profillerindeki farklılıklara odaklanıldığında öğrencilerin en iyi öğrendiği öncülüne dayanan bir öğretim felsefesi olarak tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Piaget
Gardner
Vygotsky
Bloom
Tomlinson

Doğru!

Yanlış!

13) Farklılaştırılmış öğretim temsilcileri hangi şıkta doğru verilmiştir.
Piaget- Bloom - Gardner
Piaget- Vygotsky - Tomlinson
Piaget- Bloom - Tomlinson
Piaget- Vygotsky- Gardner
Bloom - Vygotsky- Gardner

Doğru!

Yanlış!

14) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinden hangisi son sırada yer alır?
Hatırlama
Kavrama
Değerlendirme
Uygulama
Sentez

Doğru!

Yanlış!

15) Bloom'un taksonomisindeki üst düzey düşünme becerilerinin sırası hangisinde doğru verilmiştir?
Hatırlama-kavrama-uygulama-analiz-sentez-değerlendirme
Hatırlama-kavrama-uygulama- sentez -analiz-değerlendirme
Kavrama-hatırlama-uygulama- sentez -analiz-değerlendirme
Hatırlama-kavrama-değerlendirme- sentez-analiz- uygulama
Hatırlama-kavrama-analiz-uygulama-sentez-değerlendirme

Doğru!

Yanlış!

16) Bilgiler hangi öğretim yöntemiyle ilgilidir?
* Öğrenci öğrenmeye aktif olarak katılır
* Algılama ve akılda tutma daha uzun sürelidir
* İlgi ile güdülenme ve öğrenme sağlar
Yaratıcı drama
Rol oynama
Problem çözme
Benzetişim
Beyin fırtınası

Doğru!

Yanlış!

17) Öğrenciyi merkeze alan bir sınıf etkinliği düzenlenirken hangisi dikkate alır?
Tüm sınıfın ilgi ve ihtiyaçları
Okulun olanakları
Öğrenci veli beklentileri
Okul müdürünün görüşü
Öğretmenin ders planını yetiştirme durumu

Doğru!

Yanlış!

18) Hangisi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden birisi değildir?
Sade ve anlaşılır olma
Değerlendirme sırasında öznel davranma
Güven verici olma
Farklılıklara saygılı olma
Sevecen olma

Doğru!

Yanlış!

19) Kalkınmanın şehirden mi yoksa köylerden mi başlanır? şeklinde gelişen bir tartışma başlatan bir öğretmen öğrenci grubunu ikiye ayırıp jüri önünde tartışma yapmışlardır ve kazanan grubu jüri belirlemiştir.

Bu yapılan yöntem hangisidir?
Münazara
Sempozyum
Mikro grup
Panel
Vızıltı grubu

Doğru!

Yanlış!

20) Bir konuyu çeşitli bakış açılarından, ancak net ve çatışmasız bir şekilde araştırmanın bir yoludur. Bireyler veya gruplar tarafından alışılmış düşünme biçimlerinin dışına çıkmak, farklı yaklaşımları denemek ve daha sonra nasıl ilerleneceği konusunda yapıcı düşünmek için kullanılabilir.

Bu yöntem hangisidir?
Soru-cevap
Benzetim
Altı şapkalı düşünme
İstasyon
İşbirlikli öğrenme

Doğru!

Yanlış!

21) Öğrencinin öndeki arkadaşıyla konuştuğunu gören öğretmen, hangisini öncelikle uygulaması uygundur?
Yanına gidip uyarma
Ders anlatmayı bırakıp sessiz bir şekilde bekleme
Yanından geçerken küçük bir dokunuş yapma
Öğrenci ile göz teması kurma
Masaya eliyle vurma

Doğru!

Yanlış!

22) Öğrencinin denemeyi gerçek anlamda yapması halinde riskler varsa öğrenciye temel becerileri kazandırmak amaçlı kullanılır.

Bu yöntem hangisine en uygundur?
Soru-cevap
Benzetim
Beyin fırtınası
İstasyon
Deneme Yanılma

Doğru!

Yanlış!

23) Müzisyen olmaya eğilimli olan Emre'nin babası ona karşı çıkıp mimar olması için yönlendirmiştir.

Emre'nin babası onu hangi çoklu zeka alanıyla ilgili tercihini umursamamıştır?
Mantıksal
Uzamsal
Sosyal
Ritmik
Sayısal

Doğru!

Yanlış!

24) Anlatılanlar hangi öğretim yöntemiyle ilgilidir?
* Yaparak ve yaşayarak öğrenmeyi amaçlar
* İş ve işyerinde deneyim kazanılır
* İş yaparak gerektiği şekilde öğrenilir
İş başında eğitim
Rol oynama
Programlı öğretim
Benzetişim
Mikro eğitim

Doğru!

Yanlış!

25) Öğrencilerin öğretim materyalinin yanına gidip, materyalin dğal yerleşiminde görüp kendi akademik ve sosyal gelişiminin sağlandığı yöntem hangisidir?
Sempozyum
Gösterip yaptırma
Örnek olay
Gezi-gözlem
Simülasyon

Doğru!

Yanlış!

26) Bİlge öğretmen "Nasıl bir şehir haya edersiniz?" diye bir tartışma başlatır. Öğrencilerinden bu konuda açıkça ve akıllarına gelen şekilde tartışmalarını tembihlemiştir.

Bu yöntem hangisine en uygundur?
Soru-cevap
Altı şapka düşünme
Beyin fırtınası
İstasyon
İşbirlikli öğrenme

Doğru!

Yanlış!

27) Sununun sonunda dinleyicilerin konuşmacılara sorular sorduğu ve sunumu yapanında soru yanıtını verdikleri tartışma yöntemidir?
Seminer
Sempozyum
Küçük grup tartışması
Forum
Zıt panel

Doğru!

Yanlış!

28) Bir tarih öğretmeni öğrencileri müzeye götürüp, ilgili müzedeki eserler ile ilgili ayrıntılı bilgi verip sonuçlarını da sınıfta paylaşmıştır.

Bu öğretmen hangi öğretim yöntemini kullanmıştır?
Gezi-gözlem
Gösterip yaptırma
Örnek olay
Sempozyum
Simülasyon

Doğru!

Yanlış!

29) Radyo televizyonculuk bölümündeki eğitimci, konuyu bir spikerin anlatmasını istemiş ve sınıfa davet etmiştir.


İlgili eğitimci ile ilgili hangisi söylenebilir?

Sık sık uygulama yapan
Dersleri tümevarım ile işleyen
İstasyon tekniğini kullanan
Nesnel değerlendirmeler yapan
Birincil veri kaynaklarını kullanan

Doğru!

Yanlış!

30) Sağlıklı iletişim süreci oluşturabilmek için öğretmenin sınıf içinde hangisine dikkat etmesi lazımdır?
Sürekli pekiştireç kullanma
Başarılı öğrencilere sevimli adlar takma
Öğrencileri bol bol övme
Öğrenciye konu anlattırma
Yanlış cevap veren öğrenciye ipuçları verip doğruyu buldurma

Doğru!

Yanlış!

31) Aşağıdakilerden hangi yöntem iki veya daha fazla sayıda öğretmen veya eğitimcinin, etkinlikleri planlama, sunma, değerlendirme gibi işbirliği içinde çalışmalarını sağlar?
Ekip ile öğretim
Rol oynama
Problem çözme
Altı şapka
Benzetişim

Doğru!

Yanlış!

32) Bütün sınıfın her aşamada çalışarak bir önceki grubun yaptıklarına katkı sağlayarak bir basamak ileri götürmeyi, yarım kalan işi tamamlamayı öğreten bir yöntemdir.

Bu yöntem hangisine en uygundur?
Soru-cevap
Altı şapka düşünme
Beyin fırtınası
İstasyon
İşbirlikli öğrenme

Doğru!

Yanlış!

33) Bir grubunu üyelerinin belli konu veya problemin üzerinde araştırma yaparak eriştikleri verileri incelemeleri ve sonrasında görüşlerini eşit sürelerle açıkladıkları tartışma yöntemidir?
Münazara
Sempozyum
Mikro grup
Panel
Vızıltı grubu

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Öğretmenlik “Öğrenme ve Öğretme Süreçleri” Deneme Sınavı

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu