Uzman Öğretmenlik Deneme Sınavı – 100 Soru

Buradaki deneme sınavında gerçek sınavda olduğu gibi 100 adet soru vardır. Deneme sınavı sorularını çözerek sınava hazırlanmak adına önemli bir mesafeyi kat etmiş olacaksınız… Yanlış işaretlediğiniz sorular vurgulanacak ve doğru cevap gösterilecektir.

Kolay Sınıf v1.0 programı ile öğretmenlerin sınıflarındaki raporlama işlemlerini son derece kolaylaşıyor… Program, 30 dan fazla özelleştirilebilir raporlama aracı sunmakta ve sınıfla ilgili tüm bilgilerin yazıcı çıktıları alınabilmektedir.

Diğer Uzman Öğretmenlik  Sınavları >>

Bu sınavda 2 bölüm olup, her bölüm 50 sorudan oluşmaktadır. Bölüm 1’desiniz.

Bölümler: [1] – [2]

BÖLÜM 1 [1-50]

1. Bir öğretmen öğrencilerinin meslek seçimi sürecinde etkili şekilde karar verebilmeleri amacıyla sınıfa alanında uzman bir konuşmacıyı getirir. Bu etkinlik sürecinde uzman kişi konuyla ilgili deneyimlerini akademik gerekçeleriyle bir ders saati süresince aktarır. Süreç esnasında öğrenciler önceden hazırlamış oldukları soruları uzman kişiye sorar bilgi edinirler.

Buna göre öğretmenin dersinde yararlandığı tartışma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sempozyum
B) Konferans
C) Kollegyum
D) Çember
E) Açık oturum

Doğru!

Yanlış!

2. Bir öğretmen öğrencilerine siyah cisimlerin ışığı daha çok soğurduğunu göstermek amacıyla onlardan bir deney düzeneği hazırlayıp bu deneyi gerçekleştirmelerini ister.

Buna göre öğretmen dersinde aşağıdaki öğretim ilkelerinden özellikle hangisine yönelik bir etkinlik düzenlemiştir?
A) Etkin katılım
B) Bilinenden bilinmeyene
C) Yakından uzağa
D) Aktüalite
E) Tümdengelim

Doğru!

Yanlış!

3. Sema Öğretmen, öğretim ortamını öğrencilerin öğrenmeyi öğrenmesi becerilerini kullanabilecekleri biçimde çeşitlendirir. Bu şekilde onların kendilerini bütünsel olarak ifade edebileceklerini düşünür. Öğrenciler kendilerine göre düzenlenen ortamlarda, ortamın özelliklerine göre farklı bilgiler ve sonuçlar elde ederler.

Buna göre Sema Öğretmen hangi öğrenme modelini uygulamıştır?
A) Programlı öğretim
B) Kuantum öğrenme
C) Ekiple öğretim
D) Tam öğrenme
E) Tutor destekli öğretim

Doğru!

Yanlış!

4. Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Başak Hanım Dostoyevski'nin kürek mahkûmu cezasını çekmek üzere gönderildiği Sibirya’daki kampta yaşanan kesitleri anlatan romanının hangisi olduğunu öğrencilerine sorar. Bir öğrenci "Suç ve Ceza" cevabını verir. Başak Öğretmen de "Hayır. Doğru cevap Ölüler Evinden Notlar olacaktı." der.

Buna göre Başak Öğretmen'in kullandığı dönüt türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı
B) Teyit edici
C) Düzeltici
D) Yöneltici
E) Genişletici

Doğru!

Yanlış!

5. Bir öğretmen önceden görevlendirdiği öğrencilerinden sınıfa getirilen yaşanmış bir olayı arkadaşlarının karşısında canlandırmalarını ister. Etkinlik sırasında bazı özgüveni yüksek öğrenciler yaratıcı tavırlar sergiler. Süreç sonunda yapılan canlandırmalar sınıfça değerlendirilir.

Öğretmenin dersinde yararlandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rol oynama
B) Drama
C) Konuşma halkası
D) Eğitsel oyun
E) Serbest çağrışım

Doğru!

Yanlış!

6. Seda Öğretmen, öğrencilerin öğrenme farklılıklarını dikkate alarak öğretim ortamını düzenlerken öğrencilerinin duygu ve düşüncelerini dikkate alarak onların planlama sürecinde söz sahibi olmalarını sağlar.

Buna göre Seda Öğretmen'in aktif öğrenmenin özellikle hangi ilkesine uygun davrandığı söylenebilir?
A) Akran değerlendirme
B) Enerji
C) Duyarlılık
D) Gruba ait olma
E) Karar verme

Doğru!

Yanlış!

7. Gamze Öğretmen fen ve teknoloji dersinde öğrencilerine "destek ve hareket sistemi" konusunu aktarmak için onlara "Çocuklar inşaattaki kolonlar nasıl ki binalara destek sağlayıp ayakta tutuyorsa insan iskeleti de bize destek verip bizim ayakta durmamızı sağlar." der.

Buna göre Gamze Öğretmen'in dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Metafor
B) Simülasyon
C) Mikro öğretim
D) Sokrat tartışması
E) Beyin fırtınası

Doğru!

Yanlış!

8. Bir öğretmen, öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirebilmeleri amacıyla onlara konuyla ilgili bir belgesel izletir. Daha sonra öğrencileri iç içe iki daire şeklinde oturtan öğretmen konuyla ilgili içtekilerin dışa, dıştakilerin içe doğru görüş ve düşüncelerini paylaşmalarını ister.

Buna göre öğretmenin dersinde kullandığı öğretim yöntem ya da tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Köşelenme
B) Konuşma halkası
C) Çember
D) Dedikodu
E) Rulman

Doğru!

Yanlış!

9. Öğrencinin ilk elden bilgiyi duyu organlarını kullanarak edindiği öğretim yöntemi hangisidir?
A) Drama
B) Oyun
C) Deney
D) Problem çözme
E) Tartışma

Doğru!

Yanlış!

10. Kuşların kanatlarından esinlenerek uçakların kanatlarını yapmada ağırlıklı olarak hangi üst düzey düşünme becerisinin kullanıldığını söylenebilir?
A) Duygusal
B) Yansıtıcı
C) Eleştirel
D) Analitik
E) Bilimsel

Doğru!

Yanlış!

11. Kimya öğretmeni, öğrencilerinden bir problemin çözümü için hayal güçlerini kullanarak değişik fikirler üretmelerini istemiştir.

Bu örnekteki öğretmen hangi öğretim tekniğini kullanmıştır?
A) Örnek olay
B) Beyin fırtınası
C) Altı şapkalı düşünme tekniği
D) Tartışma
E) Rol yapma

Doğru!

Yanlış!

12.
I. Her öğrenci konusunu sunar. Sunu, kamera, video, teyp vb. kayda alınır.
ll. Dersten sonra sunu birlikte izlenir, tartışılır ve değerlendirilir.
lll. Alınan dönütler ışığında dersler yeniden düzenlenir.
IV. Dersler yeniden öğreti lir, kayıt yeniden yapılır ve yeniden değerlendirmeye geçilir.

Yukarıdaki aşamaların gerçekleştiği öğretim tekniği hangisidir?
A) Workshop
B) Gösteri
C) Mikro öğretim
D) Benzetme
E) Analoji

Doğru!

Yanlış!

13. Bir öğretmenin yaşanmış bir olayı, bir problem durumunu gerçek ortamında gerçekleşiyormuş gibi ortamı yapılandırarak işlemesi ve bu durum üzerinde öğrencilerden durumu çözmelerini istemesi hangi yöntem ya da tekniği kullandığını gösterir?
A) Örnek olay
B) Simülasyon
C) Problem çözme
D) Proje
E) Gösterip yaptırma

Doğru!

Yanlış!

14. Sınıf içi etkinliklerde öğretmenin jest ve mimiklerini kullanmasının en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mesajı daha güçlü ve etkili iletmek
B) Öğrencilerin dikkatini çekmek
C) Konuyu daha kısa sürede sunmak
D) Dersi sıkıcılıktan kurtarmak
E) Dersi eğlenceli hale getirmek

Doğru!

Yanlış!

15. Yasaların insanlar için öneminin kavratılması istenen bir derste Sosyal Güvenlik Yasasının çıkacağı dönemde sınıfta bu yasanın tartışılması hangi öğretim ilkesine uygun düşmektedir?
A) Transfer
B) Ekonomiklik
C) Somuttan soyula
D) Güncellik
E) Açıklık

Doğru!

Yanlış!

16. 7. sınıf öğrencisi Ali, öğretmenlerinin gözüne girmek ve arkadaşları tarafından sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak değerlendirilmek için sürekli parmak kaldırmakta ve derslerde ön planda olmaya çalışmaktadır.

Buna göre Ali'nin davranışları öncelikle aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisini karşılamaya yöneliktir?
A) Fizyolojik
B) Bilme anlama
C) Sevgi
D) Saygı - statü
E) Güvenlik

Doğru!

Yanlış!

17. Okul rehber öğrenmeni, saldırganca davranışlarda bulunan, öğrencilerden zorla para alan ve devamsızlık sorunu yaşayan 12. sınıf öğrencisi Batuhan'la görüşmüştür. Bu görüşme sonrasında öğrencinin madde bağımlılığı nedeniyle olumsuz davranışlarda bulunduğunu tespit etmiştir.

Bu durumda Batuhan'a sunması gereken yardımlar öncelikle hangi rehberlik hizmet alanına yönelik olmalıdır?
A) Araştırma değerlendirme
B) Sevk
C) Psikolojik danışma
D) Oryantasyon
E) İzleme ve değerlendirme

Doğru!

Yanlış!

18. Ana sınıfı öğrencisi Kaya, kardeşi doğduktan sonra okula gitmek istememiş ve altını ıslatma, bebeksi konuşma, agresif davranışlar göstermeye başlamıştır.

Buna göre okul rehberlik servisi, Kaya'ya aşağıdaki rehberlik işlevlerinden hangisinin kapsamında hizmet vermelidir?
A) Önleyici
B) Tamamlayıcı
C) Çare bulucu
D) Geliştirici
E) Ayarlayıcı

Doğru!

Yanlış!

19. 16 yaşındaki Rasim, arkadaşlarına "ilerde muhasebeci olursam iyi kötü bir maaşım olur. Ama mühendis olursam evim arabam olur. Hem de insanlar tarafından daha saygın olarak değerlerlendirilirim. O halde biraz daha çalışıp mühendis olmak en iyisi." demektedir.

Ginzberg ve arkadaşlarının gelişim kuramına göre Rasim'in içinde bulunduğu mesleki gelişim evresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değer
B) Hayal
C) İlgi
D) Yetenek
E) Fantezi

Doğru!

Yanlış!

20. Bireyin içerisinde bulunduğu mesleki gelişim döneminin ödevlerini yerine getirmesi ve kendine uygun meslek seçebilecek düzeyde olması aşağıdaki kavramların hangisiyle en doğru şekilde açıklanabilir?
A) Yetenek
B) Değer
C) Öz yetkinlik
D) Mesleki olgunluk
E) Statü

Doğru!

Yanlış!

21. Babasının tayini nedeniyle sene ortasında nakil alarak başka bir şehre taşınmak zorunda kalacak olan 6. sınıf öğrencisi Cenk, okul rehber öğretmeninde "Ben şimdi ne yapacağım, arkadaşlarım burada ben başka şehre gidiyorum. Ya orada hiç arkadaşım olmazsa." demiştir.

Bu durumda okul rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisi söylerse "empatik" bir tepki vermiş olur?
A) Taşınacağın yeri beğenmiyorsun.
B) Babana karşı kızgınlık hissediyor, onunla açık konuşamıyorsun.
C) Taşınıp başka yere gideceğin için arkadaşların da çok üzgün.
D) Bende ilkokuldayken taşınmak zorunda kalınca çok üzülmüştüm.
E) Gideceğin yerde arkadaşın olmayacağını düşünüyor, buna üzülüyorsun.

Doğru!

Yanlış!

22. 8. sınıf rehber öğretmeni Mehmet Bey öğrencilerinden Selin'in son günlerde arkadaşlarına karşı saldırgan davranışlar gösterdiğini fark etmiştir.

Buna göre Mehmet Bey'in öğrencisinin davranışlarının nedenini öğrenmeye dönük aşağıdaki tekniklerden hangisinden yararlanması en uygundur?
A) Özellik kayıt çizelgesi
B) Görüşme
C) Sosyal uzaklık ölçeği
D) Vaka kaydı
E) Sosyometre

Doğru!

Yanlış!

23. Ülkemiz, her zaman farklı ülkelerden göç almaktadır. Bunun sonucunda da bazı bölgelerimizde de okullarda göçmen sayısı artmaktadır.

Buna göre öğretmenin, öğrencilerinin göçmenlere karşı duygu, düşünce ve davranışlarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki tekniklerin hangisinden yararlanması uygundur?
A) Kişilik envanteri
B) Başarı testi
C) Tutum envanteri
D) İlgi envanteri
E) Yetenek testi

Doğru!

Yanlış!

24. Aşağıda verilenlerden hangisinde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin “gizlilik” ilkesi ihlal edilmemiş olur?
A) Güvenlerini zedelememek için hiçbir koşulda öğrencilere ait özel bilgileri başkalarıyla paylaşmamak
B) En üst idari sorumlu olan okul müdürünü öğrenci ile yürütülen psikolojik danışma oturumlarının içeriği ile ilgili olarak bilgilendirmek
C) Öğrenci kişisel gelişim dosyasında yer alan 4. Düzey gizlilik içeren bilgileri okuldaki öğretmenlerle paylaşmak
D) Öğrencilerin birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için başkalarının kanılarına dayalı tekniklerin sonuçlarını sınıfta paylaşmak
E) Sınıfta sürekli üzgün, mutsuz görünen ve öğretmenin rehberlik servisi ile görüş önerisini kabul etmeyen bir öğrencinin durumundan okul rehber öğretmenini haberdar etmek

Doğru!

Yanlış!

25.
l. Bireyler mesleklerini olabildiğince erken yaşlarda belirlemelidir.
II. Her birey eğer çaba gösterirse her mesleğin gerektirdiklerini yerine getirebilir.
III. Her mesleğin gerektirdiği farklı kişilik özellikleri vardır.
IV. Mesleki rehberlik, mesleki karar aşamasında başlar.
V. Alanı ve düzeyi ne olursa olsun her meslek değerlidir.
VI. Meslek gelişimi bir süreçtir.

Öğrencilerin mesleki gelişimlerine yardım etmek İsteyen bir öğretmenin sahip olabileceği yukarıdaki görüşlerden hangisi, çağdaş mesleki rehberlik anlayışına uygundur?
A) l-lll-V
B) III-V -VI
C) I-III-V-VI
D) II-III-V-VI
E) I-II-III-V-VI

Doğru!

Yanlış!

26. Ailesinin baskıları nedeniyle kendine uygun meslek seçmekte zorlanan öğrenciye hangi hizmet sunulmalıdır?
A) Müşavirlik
B) Çevre ile ilişkiler
C) Aile ile ilişkiler
D) Psikolojik danışma
E) Bilgi verme

Doğru!

Yanlış!

27. Lise son sınıftan bir grup öğrencinin birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilere okulu, okul personelini, okulun çevresini tanıtmakla görevlendirilmesi aşağıdaki hizmetlerden hangisine örnektir?
A) Grup rehberliği
B) Akran ara buluculuğu
C) Akran danışmanlığı
D) Çevre ile İlişkiler
E) Süpervizyon

Doğru!

Yanlış!

28. Aşağıda verilen hata türlerinden hangisi kişilik testleri, otobiyografi, görüşme gibi tekniklere karışabilir?
A) Sosyal kabul
B) Kişisel yanlılık
C) Anlam
D) Mantık
E) Genelleme

Doğru!

Yanlış!

29. Yaptığı bir araştırma kapsamında öğrencilerinin “Orman arazilerinin imara açılmasına yönelik duygu, düşünce ve davranış eğilimlerini" belirmek isteyen bir öğretmenin aşağıdaki tekniklerden hangisine başvurması en uygundur?
A) Problem tarama listesi
B) Kişilik testi
C) Tutum ölçeği
D) Soru listesi
E) Arzu listesi

Doğru!

Yanlış!

30. Aşağıdakilerden hangileri öğrencilerin kendileri hakkındaki bilgileri yine kendilerinin yazarak serbestçe rapor etmesi tekniğidir?
A) Otobiyografi
B) Kimdir bu?
C) Sosyometri
D) Başarısızlık nedenleri anketi
E) Problem Tarama Listesi

Doğru!

Yanlış!

31. Öğrencilerin sınavdan aldıkları puanları okulun belirlediği ders geçme notu ile karşılaştırıp her öğrenci için bir karara varan öğretmenin yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Değerlendirme
B) Ölçme
C) Sınıflandırma
D) Puanlama
E) Sıralama

Doğru!

Yanlış!

32. Aşağıdakilerden hangisi ölçme sonuçlarının hatalardan arınıklık derecesi olarak ifade edilir?
A) Objektiflik
B) Güvenirlik
C) Geçerlik
D) Yargı
E) Karar

Doğru!

Yanlış!

33. Bir sınıftaki öğrencilerin;
I. öz yeterlik algı düzeylerini belirlemek,
II. zekâ düzeylerini ölçmek,
III. sayısını belirlemek

İşlemlerinden hangileri dolaylı ölçmedir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

Doğru!

Yanlış!

34. Bir Coğrafya öğretmeni derste Türkiye'de görülen iklim çeşitlerini işlemiştir ancak yaptığı sınavda Türkiye'de bakır çıkarılan illeri sormuştur.

Öğretmen burada bir ölçme aracında bulunması gereken hangi özelliği göz ardı etmiştir?
A) Yordama geçerliği
B) İç tutarlık
C) Güvenirlik
D) Kapsam geçerliği
E) Uygunluk geçerliği

Doğru!

Yanlış!

35. Çoktan seçmeli test maddelerinin hazırlanmasında bazı kurallara dikkat edilmelidir. Bunlardan bir tanesi de bir öncüle bağlı olarak en fazla 3 ile 4 soru sorulmasıdır. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çeldiricilerin iyi çalışmasını sağlamak
B) Sorunun çözümünü zorlaştırmak
C) Soruların bağımsız yanıtlanabilmesini sağlamak
D) Soru kökü ile uyumu sağlamak
E) Verilen öncülü anlamlı kılmak

Doğru!

Yanlış!

36. LGS ve KPSS gibi sınavlarda cevapların optik formlara usulüne uygun olarak kodlanması gerekmektedir. Öğrenciler bazen cevap kâğıdındaki kutuyu gerektiği gibi doldurmadığı için, optik okuma cihazları bazı cevapları işaretlenmemiş olarak yani boş olarak algılayabilmektedir.

Yukarıda anlatılan hata ölçmede hangi hata türüyle ifade edilebilir?
A) Sabit hata
B) Tesadüfi hata
C) Değişken oranlı hata
D) Sistematik hata
E) Yanlı hata

Doğru!

Yanlış!

37. Enflasyon arttıkça bireylerin alım gücünün azalması
........... korelasyona örnektir. Turist sayısı arttıkça ülkeye giren döviz miktarının arması ise .......... korelasyona örnek olabilir.

Bu parçadaki boşluklara, aşağıdakilerin hangisindeki sözcükler sırasıyla getirilmelidir?
A) Pozitif - negatif
B) Negatif - nötr
C) Negatif negatif
D) Negatif - pozitif
E) Pozitif - nötr

Doğru!

Yanlış!

38. Ezgi Öğretmen, olimpiyat seçmelerine katılacak öğrencileri belirlemek amacıyla bir spor müsabakası düzenlemiştir. Bu müsabaka sonunda ilk 10’a girenleri, okulun spor kulübüne alarak olimpiyat hazırlıklarına başlamıştır.

Ezgi Öğretmen’in yaptığı bu değerlendirmenin, amacına ve ölçütüne göre türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

Amacına göre - Ölçütüne göre
A) Tanıma ve yerleştirme - Bağıl
B) Değer biçme - Bağıl
C) Tanıma ve yerleştirme - Mutlak
D) Değer biçme - Mutlak
E) Biçimlendirme ve yetiştirme - Bağıl

Doğru!

Yanlış!

39. Bir üniversitede görev yapan Melek Hanım, öğrencilerine dönem sonu final sınavını uygulamıştır. Sınav sonuçlarını kontrol ederken kendisinin araştırma projesinde görev alan öğrencilerine fazladan 15 puan vermiştir.

Melek Hanım'ın yapmış olduğu bu işlem aşağıdakilerden hangisini düşürmüştür?
A) Objektiflik
B) Tutarlılık
C) Güvenirlik
D) Geçerlik
E) Kararlılık

Doğru!

Yanlış!

40. Yedinci sınıf fen bilimleri dersinde yer alan “Karışımları, homojen ve heterojen olarak sınıflandırarak örnekler verir.” kazanımını tam olarak ölçebilmek için kullanılması gereken madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karışım nedir? Açıklayınız.
B) Üç adet karışım örneği veriniz.
C) Homojen ve heterojen karışımlara ikişer örnek veriniz.
D) Kaç tür karışım vardır? Her bir karışım türüne üçer örnek veriniz.
E) Homojen karışımları heterojen karışımlardan ayıran özellikler nelerdir?

Doğru!

Yanlış!

41. Öğrencilerin herhangi bir dersten muaf olmalarını belirlemeye ya da öğrencileri öğrenme yeterliklerine göre gruplamaya yönelik işlemlerde öğrencileri var olan yeterlikleri bakımından ders ya da öğrenme durumu için uygun düzeye getirici çalışmalar yapmak için gerekli planlamalar aşağıdaki değerlendirme türlerinden hangisinin sonuçlarına bağlıdır?
A) Biçimlendirme yetiştirmeye dönük
B) Tanıma yerleştirmeye dönük
C) Düzey belirleme amaçlı
D) Ürüne dönük
E) Erişiye dayalı

Doğru!

Yanlış!

42. Aşağıdakilerden hangisi ölçme ve değerlendirme sürecine karışan hata kaynaklarından birisi değildir?
A) Ölçmeyi yapan kişi
B) Ölçmede kullanılan araçlar
C) Ölçmenin standart hatası
D) Ölçmenin yapıldığı ortam
E) Ölçülmek istenen hedef - davranış

Doğru!

Yanlış!

43. Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen faktörlerden biri değildir?
A) Kişisel faktörler
B) Çevresel engeller
C) Psikolojik güçlükler
D) Ekonomik güçlükler
E) Dil güçlükleri

Doğru!

Yanlış!

44. Farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalına ne ad verilir?
A) Kültürler arası etkileşim
B) Kültürler arası benzerlikler
C) Kültürel farklılıklar
D) Kültürler arası iletişim
E) Kültürel çatışma

Doğru!

Yanlış!

45. İletişim kurma niyetinde olan kişinin düşüncelerinin ya da duygularının sözlü ya da sözsüz biçimine ne ad verilir?
A) Mesaj/ileti
B) Geri besleme
C) İletişim
D) Gürültü
E) Eş zamanlı okuma

Doğru!

Yanlış!

46. Birçok iletişim durumunda, bizim bir iletişimci olarak amaçladığımız şeyi diğer kişi bizim iletmek istediğimiz anlamda yorumlayamayabilir ve kendi yorumlarına göre yanıt verebilir. Yorum iletişim durumunu çerçeveler ve hangi iletişim kurallarının kullanılacağını belirtir; daha sonraki iletişimin yörüngesi olur.

Yukarıdaki ifade bireylerarası iletişim hangi ilkesine karşılık gelmektedir?
A) İletişim süreci kurallarla yönetilir
B) İletişim kültür tarafından belirlenmiştir
C) Bireylerarası iletişim bir süreçtir
D) İletişimin yorumlanması niyetinden daha önemlidir
E) Bireylerarası iletişim amaçsaldır

Doğru!

Yanlış!

47. Bir öğrenci sınıfta öğretmeninin anlattığı konuyu can kulağı ile dinleyip not tutarak dersin sınavından beklenenin üstünde not almıştır.

Öğretmeni ders anlatırken öğrenci iletişim sürecinde aşağıdakilerden hangi işlemi yapmıştır?
A) Geri besleme-Kodlama
B) Kodlama-Kodaçımı
C) Kodaçımı-Geri besleme
D) Alıcı-Geri besleme
E) Kaynak-Alıcı

Doğru!

Yanlış!

48. Ön yargılar, dalıp gitmeler, peşin hükümler, dar görüşlülük vb. tepkiler iletişim sürecinde mesajın anlaşılmasını engelleyen hangi tür gürültü için tanımlanabilir?
A) Psikolojik gürültü
B) Biyolojik gürültü
C) Fiziksel gürültü
D) Anlamsal gürültü
E) Fizyolojik gürültü

Doğru!

Yanlış!

49. Parmak şaklatmak İngiliz ve Amerikalılar için ‘bir şeyi hatırlamak’ anlamına gelirken Latin Amerika’da ‘acele et’ anlamında kullanılmaktadır.

Bu durum, kullanılan sözsüz iletişim kodunun hangi özelliğini gösterir?
A) Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
B) Kişiler arasındaki ilişkileri tanımlama ve belirleme
C) Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
D) Güvenilir iletiler aktarma
E) Kültüre göre biçimlenme

Doğru!

Yanlış!

50.
I. İtaatkâr bir yapı gösterirler çünkü göndericiye soru sorulmaz
II. Gönderici için daha fazla prestij ve otorite sağlanır
III. Bilgi hakkında az güven vardır
IV. Yüksek güven duygusu verir

Yukarıdaki maddelerden hangileri tek yönlü iletişim ile ilgili özelliklerdendir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I, II, III
D) II, III, IV
E) I, II, III, IV

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

Uzman Öğretmenlik Sınavı 100 – 1

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

İlgili içerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu