Serbest Meslek Erbabı nedir?

Soru-CevapKategori: Genel SorularSerbest Meslek Erbabı nedir?
Ziyaretçi Staff sordu 3 yıl önce

1 Cevap
cozum-merkezi Staff cevapladı 3 yıl önce
Ge­lir Ver­gi­si Ka­nu­nu’nun 66 ncı mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da ser­best mes­lek er­ba­bı, “ser­best mes­lek fa­a­li­ye­ti­ni mu­tad mes­lek ha­lin­de ifa eden­ler ser­best mes­lek er­ba­bı­dır. Ser­best mes­lek fa­a­li­ye­ti­nin ya­nın­da mes­lek­ten baş­ka bir iş ve­ya görev ile de­vam­lı ola­rak uğ­ra­şıl­ma­sı bu vas­fı de­ğiş­tir­mez.” şek­lin­de ta­nım­lan­mış­tır.

Cevabınız

17
+
5
=Başa dön tuşu