Hizbul bahr duası nedir?

Soru-CevapKategori: Genel SorularHizbul bahr duası nedir?
kelebek Staff sordu 3 yıl önce

1 Cevap
A. Kavalci cevapladı 2 yıl önce

**Hizbul Bahr duası hem Arapça hem de Türkçe yazılan bir duadır. Kuran-ı Kerim’de toplam 3 sayfa kaplayan uzun dualardan da birisini teşkil eder. Dua mana olarak da çok çeşitli manaları bünyesinde barındırır. Kişinin hastalıklardan kurtulmasına, borçtan kurtulmasına bunun yanı sıra hastalığı varsa şifa bulmasına vesile olan bir dua olmaktadır.

Hizbul Bahr Duası Okunuşu

Euzu billahi mineş-şeytanir racim.

Bismillahirrahmanirrahim…

Allahümme ya Aliyyü, ya Azıymü, yâ Haliymü ya Aliim.

Ente rabbii ve ılmüke hasbii.

Fe nı’mer rabbü rabbii. ve nı’mel hasbü hasbii.

Tensuru men teşâü ve entel azizür rahıym.

Nes’elükel ısmete fil

Harakâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hatarâti mineşşükûki vez zünûni vel evhâmis sâtırati lil gulûbi an mütâleatil ğuyûb.

Fe gadibtü liyel mü’minûne ve zülzilû zilzâlen şedidâ.

Ve iz yegûlül münâfigûne fii gulûbihim meradün mâ veadenallahü ve rasûlehû illâ ğurûrâ.

Fe sebbitnâ vensurnâ ve sahhir lenâ hâzel bahra kemâ sahhartel bahra li Musâ

Ve sahharten nâra li İbrâhime ve sahhartel cibâle vel hadide li Dâvûde ve sahhater riiha veş şeyâtıyne vel cinne li süleymâne ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semâi vel mülki vel melekûti ve bahred dünya ve bahral âhirati ve sahhir lenâ külle şey’in Yâ men bi

yedihii melekûtü külli şey’in (kâf hâ yâ ayn sâd) (3 kere tekrar edilcek)

Ünsurnâ fe inneke hayrun nâsiriin

Veftah lenâ fe inneke hayrul fâtihıyn.

Vağfir lenâ fe inneke hayrul ğâfiriin.

Verhamnâ fe inneke hayrur râhimiin.

Verzugnâ fe inneke hayrur râzigıyn.

Vehdinâ ve neccinâ minel gavmiz zalimiin.

Ve heblenâ rıyhan tayyibeten kemâ hiye fii ılmike venşurhâ aleynâ min hazâini rahmetik. Vahmilnâ bihâ hamlel kerâmeti meas selâmeti vel âfiyeti fid dini ved dünyâ vel âhirati inneke alâ külli şey’in kadiir.

Allahümme yessir lenâ ümurinâ mearrahati li gulûbinâ ve ebdâninâ ves selâmeti vel âfiyeti fii diininâ ve dünyânâ.

Ve kün lenâ sâhiben fii seferinâ ve halifeten fii ehlinâ vatmis alâ vücûhi e’dâinâ vemsah hüm alâ

mekânetihim

fe lâ yestetıy’ûnel mudıyye ve lel meciie ileynâ ve lev neşâü letamesnâ alâ e’yünihim festebekus sırâte fe ennâ yübsırûn.

Ve lev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim fe mestetâü mudıyyen ve lâ yerciûn.

Yâsiin vel gur’ânil hakiim inneke leminel mürseliine alâ sıratim müstekıym.

Tenzilel azizir rahiim.

Li tünzira kavmen mâ ünzira abâühüm fe hüm ğafilûn.

Le gad haggal gavlü alâ ekserihim fe hüm la yü’minûn. İnnâ cealnâ fii e’nâgıhim eğlâlen fe hiye ilel ezgâni fe hüm mugmehûn.

Ve cealnâ min beyni eydiihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsirûn.(Şâhetil vücûh)(3 kez tekrar edilecek)

Ve anetil vücûhü lil hayyil gayyûm.

Ve gad hâbe men hamele zulmâ

Taa Siin

Taa Siin Miim.

Hâ miim ayn Siin Gaaf

Meracel behrayni yeltegıyâni beynehümâ berzehun lâ yebğiyân

Hâ Miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim

Hummel emru ve câen nasru fealeynâ lâ yünsarûn.

Hâ miim tenziilül kitâbi minellâhil aziizil aliim. Ğafiriz zenbi ve gâbilit tevbi şedidil ıgâbi

Zittavl. Lâ ilâhe illâ hû ileyhil masıyr.

(((Bismillâhi bâbünâ tebâreke hıytânünâ yâsiin sekfünâ kâf hâ yâ ayn sâd kifâyetünâ, hâ miim ayn siin gaaf hımâyetünâ, feseyekfiike hümüllâhü ve hüves semiiul aliim.))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Sitrul arşi mesbûlün aleynâ ve aynüllâhi nâzıratün ileynâ bi havlillâhi lâ yugderu aleynâ Vallâhü min verâihim muhıyt.

Bel hüve gur’ânün meciid,fii levhım mahfûz

Fallâhü hayrun hâfızan ve hüve erhamür râhımiin))) (3 kez tekrar edilecek)

(((İnne veliyyiyallâhüllezi nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihıyn))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziim)))(3 kere)

(((Bismillâhillezii lâ yedurru measmihii şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semiiul aliim))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhil aliyyil azıym))) (3 kez tekrar edilecek)

Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme tesliimen vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

Cevabınız

16
+
8
=Başa dön tuşu