KPSS Genel Yetenek Deneme Sınavı 30 Soru

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), ÖSYM tarafından belirlenen aralıklar ile kamu kurumlarında memur olmak isteyenlerin girdiği sınavdır. KPSS sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır.

KPSS deneme sınavları çözerek eksik olduğunuz konuları görebilir tekrar konu tekrarı yapabilirsiniz.

Soru 1

(I) II. Köktürk Devleti’nin kuruluşunda Vezir Tonyukuk’un büyük yardımı olmuştur.
(II) Tonyukuk, Kutluk Kağan, Kapgan Kağan ve Bilge Kağan Dönemi’nde vezirlik yapmış önemli bir devlet adamıdır.
(III) Uygurların mimari alanda eserler vermeleri ve duvar resimleri yapmaları, ayrıca halktan toprak ve ev vergisi almaları yerleşik yaşama geçtiklerinin kanıtıdır.
(IV) Çinlerle olan iyi ilişkiler sonucunda Uygurlar kâğıt ve matbaayı kullanmıştır.
(V) Uygurlar, uygarlık bakımından diğer Türk devletlerinden daha ileri gitmişlerdir.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde niteleme amacıyla kullanılmış söz yoktur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 2

Kahverengi orman toprak tipi, orman örtüsü altında gelişir. Organik madde yönünden benzeri olmayan bir toprak çeşididir. Kahverengi orman topraklan kireçli ve kireçsiz olmak üzere iki gruba ayrılır.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?
A) özgün özellik gösteren
B) Kalıcı özellik gösteren
C) Verimli özellik gösteren
D) Nicel özellik gösteren
E) Biçimlenmiş özellik gösteren

Doğru!

Yanlış!

Soru 3

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, ayraç içinde verilenlerle uyuşmamaktadır?
A) Türkler arasında yerleşik hayata geçiş İslamiyet’in kabulünden sonra hızlandı ve tarım, ticaret, mimari canlandı (nesnellik).
B) Büyük Selçuklu Devleti’nin sınırlarının genişlemesi öşür, haraç ve cizye vergilerinin artmasında etkili olmuştur (saptama).
C) Türk-İslam devletlerinde halk sınıflara ayrılmamıştır; herkes kanunlar ve töreler karşısında eşit kabul edilmiştir (karşılaştırma).
D) Halktan haksızlığa uğrayanlar, kadıların verdiği kararlardan şikâyetçi olanlar, saraya giderek yüksek mahkemeye yani Divan-ı Mezalim’e başvuruyordu (tahmin).
E) Ahilik Teşkilatı, esnafların mesleki örgütlenmesidir ve bu teşkilat üretimde kaliteyi sağlamıştır (tanım).

Doğru!

Yanlış!

Soru 4

I. her köyün ve mezranın isimleri ile vergi mükellefi reayanın adları
II. mufassal defterleri, arazi tahrir defterlerinin bir çe­şidi olup
III. ve miktarların yazılı olduğu defterlerdir
IV. o bölgede yetişen ürünler ve bunlardan alınacak öşür miktarı ve
V. diğer vergi ve resimlerin cinsleri

Yukarıdaki sözler anlamlı ve kurallı bir cümle oluş­turacak biçimde sıralandığında hangisi baştan ikinci olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 5

Sümerler önemli insanların cesetlerini mumyalayarak saklarlardı.

Bu cümleden kesin olarak çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mumyacılık Sümerlerde ortaya çıkmıştır.
B) Ölen kişiler eşyaları ile gömülür.
C) Ölen her kişi mumyalanmamaktadır.
D) Sümerlerde sadece devlet büyükleri mumyalanmıştır.
E) Mumyalama işlemi sadece insanlara uygulanmıştır.

Doğru!

Yanlış!

Soru 6

(I) Melih Cevdet Anday; şiirimize, edebiyatımıza yüzyıl­lar boyunca egemen olan romantizmi yıkmış; şiiri aklın egemenliğine bırakmıştır. (II) Akılcı ve toplumsal çiz­ gide eser veren, somut ve belirgin bir insan sevgisini edebiyatımıza getirmiştir. (III) Edebiyatımızda toplum­ sal ve kavgacı bir şiire de yönelen sanatçı, çeşitli şiir­lerinde toplum ve insan değerlerini de savunmuştur. (IV) Fakat bu yenilikçi sanatkar, "Yeni bir eser nasıl ol­ malı?" fikrinin değil, "Eski şiir ne değildi?" fikrinin çevresinde dolaşmaya başladığı için kendini sınırlamıştır. (V) Bu fikir de onun her şeyiyle özgür olmasını daha ilk durumda engellemiştir.

Bu parçada Melih Cevdet Anday'ın eserlerini oluş­tururken istediği gibi davranamayışının nedeni nu­maralanmış cümlelerin hangisinde verilmiştir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 7

I. Bey Dağları Sahil Milli Parkı, Akdeniz Bölgesi'nde Antalya ili sınırları içinde yer almaktadır ve 1972 yılında milli park olarak ilan edilmiştir.
II. Batı Torosları oluşturan bu genç Bey Dağları, ana kaya itibari ile başlıca serpantin ve kalkerden oluş­ maktadır, ayrıca 31.018 hektarlık bir yüz ölçümüne sahiptir.
III. Milli parkın kıyı bölgelerinde kızılçam varken or­man örtüsü yükseldikçe yerini karaçam ve sedire bırakır.
IV. Ayı, kurt, tilki, yaban keçisi, vaşak, sincap, oklu kirpi gibi kara memelilerinin yanında kıyılarda nadir de olsa Akdeniz fokuna rastlanmaktadır.
V. Aynı zamanda mim park, otsu flora yönünden zen­gindir ve bine yakın bitki türünden yirmi beşi parka özgü endemik türdür.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin anlamlı bir bütün oluşturabilmesi için hangileri yer değiştir­melidir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) IV ve V
E) I ve V

Doğru!

Yanlış!

Soru 8

I. Mustafa Kemal Paşa uHattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır." ifadesini Sakarya Meydan Muha­ rebesi'nde kullanmıştır.
II. Türkiye'nin tanımadığı bir antlaşmayı Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan da tanımayacak ifadesi Kars Antlaşması'nın maddeleri arasındadır.
III. Yapılan teklifler ve İzmit'te barış konferansı toplan­ması isteği reddedilince Büyük Taarruz hazırlıkları başlamıştır.
IV. Mustafa Kemal Paşa Başkomutanlık Meydan Mu­harebesi'ne "Rum Sındığı" adını vermiştir.
V. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Ulusal Kurtuluş Savaşı'nın askeri bölümü başarıyla tamamlanmış­tır.

Yukarıdaki numaralı cümlelerle ilgili olarak aşağı­daki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) I numaralı cümlede, ünsüz sertleşmesi vardır.
B) II numaralı cümlede, n-m değişimi görülür.
C) III numaralı cümlede, ünsüz türemesi vardır.
D) IV numaralı cümlede, ünsüz değişimi görülmektedir.
E) V numaralı cümlede, ünlü düşmesi vardır.

Doğru!

Yanlış!

Soru 9

Ova, (I)çevresine göre (II)alçakta bulunan, akarsular (III)tarafından derince parçalanmamış ve yüzeyi alüvyonlarla (IV)örtülü düzlüklerdir. Başlıca ova çeşitleri delta, tektonik, karstik, dağ (V)eteği ve göl ovalarıdır.

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri yalın hâldedir?
A) I ve II
B) II ve III
C) III ve IV
D) IV ve V
E) I ve IV

Doğru!

Yanlış!

Soru 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi kurallı
birleşik fiildir?
A) Sevr Antlaşması’na göre İstanbul başkent olarak kalacak ancak Osmanlı Devleti barış şartlarına uymazsa İstanbul da Türklerden alınacaktı.
B) Sevr Antlaşması’na göre azınlıklar eğitim ve kilise konusunda özerk olacak ve her düzeyde okul açılabilecekti.
C) Sevr Antlaşmasına göre Boğazlar savaş döneminde bile bütün gemilere açık olacaktı.
D) Sevr Antlaşması’na göre Doğu Trakya ve Batı Anadolu Yunanlara verilecekti.
E) Sevr Antlaşmasına göre Rodos ve On iki Ada İtalyanlara, diğer Ege adaları Yunanlara bırakılacaktı.

Doğru!

Yanlış!

Soru  11

Aşağıdakilerden hangisi, öznesi ortak olan bir sı­ralı cümledir?
A) Karayel, Marmara Denizi çevresinde ve Karadeniz’de etkilidir.
B) Poyraz, Türkiye’nin kuzeydoğusundan esen soğuk ve şiddetli rüzgârdır, genellikle fırtına şeklinde eser.
C) Günlük rüzgârlar (Meltemler); dağ, vadi, kara ve deniz gibi yer şekillerinin gün içinde ısınma farklılığından oluşan rüzgârlardır.
D) Fön rüzgârı, bir dağ yamacı boyunca yükseldikten sonra karşı yamaçtan alçalan, estiği yere sıcak ve kuru hava taşıyan rüzgârdır.
E) Orografik (yamaç) yağış, denizden gelen havanın dağın yamacı boyunca yükselerek soğuması ve neme doyma noktasını aşarak yağış bırakmasıyla oluşur.

Doğru!

Yanlış!

Soru 12

I. Türk-Yunan ilişkilerinde yeni bir dönem başlamıştır.
II. Venizelos Atatürk’ü 1934’teki “Nobel Barış Ödülü” ne aday göstermiştir.
III. Nesturi Ayaklanması, Haliç Konferansı, Şeyh Sait İsyanı, Ankara Antlaşması (1926) Musul Sorunu’yla bağlantılı gelişmelerdir.
IV. Türkiye’nin 1930’dan sonraki dış politikasının şekillenmesinde İtalya, Almanya gibi devletlerin yayılmacı politikaları da etkili olmuştur.
V. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde, Boğazlar Komisyonu kaldırıldı, ve komisyonun görevleri tamamen Türkiye’ye devredildi.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 13

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Türkiye’deki nüfus politikaları iki döneme ayrılır.
B) Bunlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu dönem ile 1965 arası ve sonraki süreçtir.
C) Yaşam koşullarının iyileşmesi, tıpta ki gelişmeler ve savaşların sona ermesi Türkiye’de nüfusun hızla artmasının nedenleridir.
D) Sanayileşmiş yerlerdeki iş olanaklarından dolayı göçün önemli bir kısmı sanayi merkezlerine doğru gerçekleşmektedir.
E) İç göçler ülke içindeki nüfus miktarı üzerinde değişikliğe neden olmaz.

Doğru!

Yanlış!

Soru 14

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, ara söz öznenin açıklayıcısıdır?
A) Kanunuesasi, Türk tarihinin ilk anayasası, 23 Aralık 1876’da II. Abdülhamit’e ilan ettirilmiştir.
B) Mebusan Meclisinin üyeleri, dört yılda bir yapılan seçimle erkeklerin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır, ifadesi Kanunuesasi’nin önemli maddesidir.
C) Meclis-i Âyan, OsmanlI Devleti’nde üyeleri padişah tarafından ömür boyu seçilen meclistir.
D) Muharrem Kararnamesi, II. Abdülhamit Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nin dış borçlarını ödeyemeyeceğini belirttiği kararnamedir.
E) Abdülaziz, yurt dışı seyahatine çıkan ilk Osmanlı padişahıdır.

Doğru!

Yanlış!

Soru 15

Cumhuriyetin ilk yıllarında (I) devletçilik politikası benimsenir, özel sektörün gücünün yetmediği alanlarda (II) fabrika yapımında (III) devletin rol üstlendiği (IV) görülür, ayrıca özel girişimcilere (V) destek vermiştir.

Bu cümledeki anlatım bozukluğunun giderilmesi için numaralanmış yerlerden hangisine bir sözcük getirilmelidir?
A) 1
B) Il
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 16

Niyabet-i Saltanat, Büyük Divan’a (Divan-ı Saltanat) bağlı çalışan alt divandır. (I)Bu makamı idare edene naib-i sultan adı verilir. Naib-i sultan (II)devlet idaresinde vezirden sonra gelirdi, (III)önde gelen devlet adamları ve komutanlar arasından seçilirdi. Naibin görevi, hükümdar (IV)başkentte olmadığı zamanlarda (V)ona vekâlet etmekti. Sultanın bütün yetkilerine sahipti.

Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A) l’inci, işaret sıfatıdır.
B) ll’nci, ad durum eki almış belirtisiz isim tamlamasıdır.
C) lll’üncüde, bir tamlayan birden fazla tamlananı belirtmiştir.
D) IV’üncüde, zaman zarfı görevinde kullanılan öbek sıfat tamlamasıdır.
E) V’inci, işaret zamiridir.

Doğru!

Yanlış!

Soru 17

Türkiye’nin bazı yerleri volkanizmanın etkisi altında kalmıştır. Volkanizmanın en çok etkili olduğu yerlerin başında Doğu Anadolu gelir. Doğu Anadolu’daki dağlar, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu bir fay hattı boyunca sıralanıp oluşmuştur.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Çekimli fiil
B) Zarf-fiil
C) İsim-fiil
D) Sıfat-fiil
D) Yardımcı fiil

Doğru!

Yanlış!

Soru 18

(I) Türk-islam devletlerinin temel geçim kaynağı tarımdı. (II) Toprak devletin malı (miri arazi) sayılır ve kullanma hakkı halka verilirdi. (III) “Has toprak”tan elde edilen gelirler doğrudan hâzineye aktarılır ve bu gelirlerle hükümdar ve ailesinin masrafları karşılanırdı. (IV) “ İkta toprak” melik, emir gibi üst düzey devlet memuru ve komutanlara maaş karşılığı verilen arazilerdi. (V) Mülkiyeti devlete ait olup işletme hakkı ikta sahibine verilen topraklardır ve ikta sahibinin ölümü ile toprak çocuklarına devredilmiştir.

Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümlede, genelleme yapılmaktadır.
B) II. cümlede, bir durumla ilgili bilgi verilmiştir.
C) III. cümlede, hükümdar ve ailesinin masraflarının nasıl giderildiği belirtilmiştir.
D) IV. cümlede, V. cümlede söyleneceklerle ilgili bir giriş yapılmıştır.
E) V. cümlede, söz konusu toprağın yol açtığı değişikliğe değinilmiştir.

Doğru!

Yanlış!

Soru 19

Türkiye’de geniş yer kaplayan yer şekillerinden biri de platolardır. Kars, Ardahan ve Erzurum platolarının yüksekliği fazladır. Bu alandaki başlıca ekonomik etkinlik hayvancılıktır. Platoların geniş yer kapladığı İç Anadolu’da ise daha çok tahıl tarımı yapılmaktadır. Ege’de Yazılıkaya ile Güneydoğu Anadolu’da, Gaziantep ve Şanlıurfa platoları da önemli tarım alanlarıdır. Bu yerler aynı zamanda yerleşim alanı olarak da kullanılmaktadır. Akdeniz’de yer alan Taşeli ve Teke platoları ise karstik bir yapıda olduğundan tarıma az elverişli alanlardır. Yüksekliğin az olduğu Çatalca ve Kocaeli platoları, daha çok yerleşme ve sanayi alanlarıyla kaplıdır.

Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi vardır?
A) Bir kavramın oluşumu hakkında bilgi verme
B) İşitme duyusuyla algılanan ayrıntılara yer verme
C) Bir görüşün birbiriyle çelişen yönlerine dikkat çekme
D) Savunulan görüşün bilimsel dayanaklarını belirtme
E) Bir durumla ilgili olarak gerekçe belirtme

Doğru!

Yanlış!

Soru 20

Dünya edebiyatı ve Türk edebiyatı tarihi, oluşmuş akımların değil kişilerin tarihidir. Bundan dolayı bir sanatkâr olarak bir akımın içinde bulunmak ya da dışında olmak çok da önemli değildir. Çünkü kendini kanıtlayamamış bir kişinin bir akımda yer alarak kendini kanıtladığını hiç görmedim. Tabii ki bunun tam tersi de geçerli. Şunu da söyleyelim: Kendini kanıtlamış bir şairin, bir edebî akımda yer almasına hiç ihtiyaç yoktur.

Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Edebiyatta akımların birbirini etkilediği söylenemez.
B) Kendini kanıtlamış sanatkârlar bir akımın içinde bulunmaktan kaçınır.
C) Sanatkârın başarısı yalnızca kendi niteliklerine bağlıdır.
D) Edebiyatta bir akım içinde bulunmak, sanatkârı olumsuz yönde etkiler.
E) Edebiyat tarihi bir bütünlük içinde değerlendirilir.

Doğru!

Yanlış!

Soru 21

(I) Demir-çelik endüstrisinin temel ham maddesi olan demir yataklarının en zengin olduğu yer Doğu Anadolu’dur. (II) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü, Türkiye’deki madenleri araştırmaktadır. (III) Hasançelebi (Malatya), Divriği (Sivas), Hekimhan (Malatya), Eymir (Kaz Dağı’nın güneyi), Feke (Adana) ve Kahramanmaraş’ta demir yatakları bulunmaktadır. (IV) Türkiye'de rezerv ve üretim miktarı bakımından en önemli demir yatakları Divriği ve Hasançelebi’de bulunanlardır. (V) Demirin işlendiği en önemli yerler İskenderun, Karadeniz Ereğlisi ve Karabük’tür.

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? 
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 22

I. Nihayet Patrik Meselesi, Konstantin’in 19 Mayıs 1925’te görevinden çekilmesi ve yerine Vasil Georgiades’in seçilmesi üzerine halledilmiştir.
II. Yunan Hükümeti meseleyi Milletler Cemiyetine ve Lahey Adalet Divanına getirmek istemişse de Türkiye adı geçen milletlerarası organların bu konuda yetkisinin olmadığını ileri sürmüştür.
III. Fakat Yunan Hükümeti, Patrikhaneye bağlı olduğu için Arapoğlu Konstantin’in mübadele dışı bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.
IV. 1924 yılının sonuna doğru patrikliğe tayin edilen Arapoğlu Konstantin’in mübadeleye tabi bir kimse olması sebebiyle Türk makamlarınca sınır dışı edilmesi, iki devlet arasında hâlen gergin olan münasebetleri büsbütün bozmuştur.
V. Lozan’dan sonra Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetleri etkileyen meselelerden biri İstanbul’da bulunan Ortodoks Kilisesi Patriği (Patrikhane) ile ilgili olaydır.

Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi baştan birinci olur?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

Soru 23

Akşamın geç saati. Ortalık sessiz. Yalının içinde çıt çıkmamasını anlıyorum da dışarının, ölüm katılığın daki durgunluğuna ne demeli? Gökyüzü kapkaranlık. Renkler koyulaştı. Boğaz, duman morluğuyla yılan ye şili arasında. Yaprak bile sallanmıyor. Ansızın kendimi, fırtınadan önceki koyulukta buluyorum. Sanki eşyanın i tabiatı değişti. Ağaçların yaprakları bir anda büyüdü. Gökyüzü alçalabildiği kadar alçaldı. Oradan uzanıp toprağı hışımla ezerek derinlere doğru itecek gibi.

Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakiler den hangisi söylenemez?
A) Deyim kullanılmıştır.
B) Kişileştirmeden yararlanılmıştır.
C) Benzetmeye başvurulmuştur.
D) Koşula yer verilmiştir.
E) İşitme duyusuyla algılanan ayrıntılara yer verilmiştir.

Doğru!

Yanlış!

Soru 24

Sanatkâr, Huzur Çıkmazı adlı oyununda, Yalıda Sabah adlı öyküsünden farklı olarak okurlarını ve izleyenlerini söylem tuzağına düşürmüyor, hissettiklerinin ve düşündüklerinin uyum içinde olduğu bir dünyada yaşatıyor. Onlara yeni bakış açıları kazandırıyor.

Bu cümlede sözü edilen yazarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Yapıtlarında değişik konuları ele aldığı
B) Öz eleştiri yapmayı ilke edindiği
C) Alışılagelmiş anlatımların dışına çıktığı
D) Anlattıklarını gözlemlerine dayandırdığı
E) Duygularını ve düşüncelerini dengeli bir biçimde anlattığı

Doğru!

Yanlış!

25 ve 26. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız.

(I) Türkiye’de ekonomik gelişmişlik düzeyi bakımından bölgeler arasında önemli farklılıklar bulunmaktadır. (II) Bölgeler arasındaki bu farkı azaltmak için bölgesel kalkınma projeleri geliştirilmiştir. (III) Bölgesel kalkınma projelerinin başlıcaları GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), DAP (Doğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Bölgesi Gelişim Projesi), ZBK (Zonguldak, Bartın, Karabük Projesi) ve Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’dir. (IV) Bölgesel kalkınma projelerinin bir kısmı uygulanmaya başlanmış, bazılarının fizibilite çalışmaları tamamlanmış ve uygulamayı beklemektedir. (V) Güneydoğu Anadolu Projesi Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak illerini kapsamaktadır. (VI) GAP’la Fırat Nehri ve Dicle Nehri üzerinde barajların kurulması ve bu barajlardan tarım alanlarının sulanması ile hidroelektrik üretimi hedeflenmiştir. (VII) Doğu Karadeniz Projesi’nde ise bölgede yetiştirilen tarım ürünü çeşidini artırmak, ekonomiyi iyileştirerek gelir düzeyini yükseltmek, turizm etkinliklerini geliştirmek, ulaşım, iletişim ve altyapı hizmetlerini geliştirmek başlıca hedefler arasında yer almaktadır.

Soru 25

Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi bölgesel kalkınma projelerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Bölgeler arasında bulunan ekonomik gelişmişlik farkını azaltmak
B) Bölgede gelir düzeyini yükseltmek
C) Bölgelerin ülke ekonomisine katkısını sağlamak
D) Bölgelerde çevreyi korumak
E) Bölgelerde tarım ürünü çeşidini artırmak

Doğru!

Yanlış!

Soru 26

Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde
amaç-sonuç ilişkisi vardır?
A) I
B) ll
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

27 - 30. sorulan aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız cevaplayınız.

Akif, Beril, Cem, Demir ve Emre; ocak, şubat ve mart aylarında hizmet veren bir kampa gitmişlerdir. Her ayın ilk yansında ve ikinci yarısında olmak üzere ikişer dönemi vardır. Bu kişilerin kampa gittikleri dönemlerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:
Herkes farklı bir dönemde kampa gitmiştir.
Kampa ilk giden Cem'dir.
Demir ve Emre kampa farklı aylarda gitmişlerdir.
Akif ve Beril aynı anda gitmişlerdir.
Emre kampa ayın ilk yansında gitmiştir.

Soru 27

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Akif kampa ocakta gitmiştir.
B) Emre kampa şubatta gitmiştir.
C) Demir kampa Emre’den önce gitmiştir.
D) Akif ve Beril kampa martta gitmiştir.
E) Cem ve Emre kampa aynı ayda gitmiştir.

Doğru!

Yanlış!

Soru 28

Bu beş kişiden her birinin hangi ay ve dönemde kampa gittiğinin bilinmesi için
I. Demir’in hangi dönem gittiği,
II Beril’in hangi dönem gittiği,
III. Akif’in hangi ay gittiği,
IV. Demir’in hangi ay gittiği,
bilgilerinden hangilerinin verilmesi yeterli olur?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) II ve IV
E) III ve V

Doğru!

Yanlış!

Soru 29

Aşağıdaki dönemlerin hangisinde kampa hiç kimse gitmemiş olabilir?
A) Martın ilk dönemi
B) Martın ikinci dönemi
C) Şubatın ilk dönemi
D) Ocağın ilk dönemi
E) Ocağın ikinci dönemi

Doğru!

Yanlış!

Soru 30

Aşağıdakilerden hangisinde verilen Kişiler kampa ocak ayında gitmişlerdir?
A) Akif ve Beril
B) Akif ve Emre
C) Cem ve Demir
D) Beril ve Emre
E) Akif ve Cem

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için testi paylaş !

Subscribe to see your results

KPSS Genele Yetenek Testi 30 Soru

Bu sınavdaki %%total%% sorudan %%score%% tanesine doğru cevap verdin

%%description%%

%%description%%

Yükleniyor...

İlgili içerikler

Bir Yorum

  1. Sorular çok mantıklı seçilmiş ama diğer dallardan sorular olsa daha iyi olurdu. 30 soruluk test örnek soru şeklinde olabilir en az 100 soruluk testler olsa harika olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu